ΚΕΔΑΣ: Κέντρο Διεθνούς Αλληλεγγύης & Συνεργασίας

Όραμα

Το όραμα μας είναι η βελτιστοποίηση της ικανότητας της Ελλάδας να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων παρεμβάσεων για οικονομική ευημερία, κοινωνική ένταξη και συνοχή, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και χρηστή διακυβέρνηση μεγάλων κοινωνικών φορέων με σκοπό την επίτευξη των Παγκόσμιων Αναπτυξιακών Στόχων σε υπό ανάπτυξη χώρες.

Οι κύριοι σκοποί του ΚΕ.Δ.Α.Σ είναι:

Παροχή γενικής ή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς πληθυσμούς αναπτυσσόμενων χωρών.
Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας και λοιπής ιατρικής περίθαλψης και των προσπαθειών πρόληψης, συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής ιατρικής.
Βιώσιμη ανάπτυξη με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στην γεωργική ανάπτυξη και την υλικο – τεχνική υποδομή.
Η συνεργασία με εγχώριες και εντόπιες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες ή υπό μετάβαση χώρες η οποία θα γίνεται με σκοπό την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη και επ’ ωφελεία των μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών.
Η επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή συνεργασία της Ενωμένης Ευρώπης και των αναπτυσσομένων και υπό μετάβαση χωρών μέσα από ειδικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις, εκδόσεις και διεθνείς εκδηλώσεις.
Η διεθνής συνεργασία με οργανισμούς, πανεπιστημιακούς φορείς, ερευνητικά και επιστημονικά κέντρα, φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς με αυτούς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.

INFO

ΚΕ.Δ.Α.Σ
Κέντρο Διεθνούς Αλληλεγγύης και Συνεργασίας

Μικράς Ασίας 67
Τ.Κ. 115 27
Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 8236877
Φαξ: +30 210 7789901
Email: contact@kedas.gr