ΑΣΕΠ: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για την Προκήρυξη 3Κ/2020

Τα δικαιολογητικά τους θα πρέπει να υποβάλουν στο ΑΣΕΠ οιυποψήφιοιπου προηγούνταιμε βάση τη συνολική τους βαθμολογίαστον, ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), πίνακα κατάταξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας187θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) -Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την Προκήρυξη ΑΣΕΠ3Κ/2020 (Φ.Ε.Κ. 16/16.6.2020/τ. ΑΣΕΠ).

Ειδικότερα, προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες διοριστέων, το ΑΣΕΠ τους καλεί να του αποστείλουνμε συστημένη επιστολή,στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικώνγια την Προκήρυξη 3Κ/2020

Τ.Θ. 14308

Αθήνα, Τ.Κ. 115 10

αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  •  Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησηςσυμμετοχής στη διαδικασία.
  •  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότηταςήτης σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.
  •  Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικάμε τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ της Προκήρυξης).

 

Η προθεσμίαυποβολήςτης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικάαρχίζει στις 8 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, και λήγει στις 21 Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη.Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής τουςκρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους αναρτημένους πίνακες και δεν αποστείλουν στο ΑΣΕΠτην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένη,καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία.

Σσύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι πίνακες των υποψηφίων εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.), ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Πηγή: naftemporiki.gr