Παρέμβαση Θανάση Παιδή για να διασφαλιστεί η εργασία Ατόμων με Αναπηρία σε επιχειρήσεις ΟΤΑ

Παρεμβάσεις τόσο προς το Υπουργείο Εργασίας, όσο και σε τοπικούς φορείς, πραγματοποίησε ο Θανάσης Παιδής, καθώς ένα κρίσιμο θέμα που άπτεται της εργασίας – και της επακόλουθης διασφάλισης πόρων επιβίωσης – απασχολεί Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, όσο και σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μεγάλος αριθμός Ατόμων με Αναπηρία εργάζεται σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ με σύμβαση ορισμένου χρόνου (3 + 1 ετών), στο πλαίσιο ένταξής τους σε επιδοτούμενο από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόγραμμα. Μάλιστα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω και του 68%, ενώ η φύση της πάθησής τους είναι μη ιάσιμη και μη αναστρέψιμη.

Οι συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας λήγουν τις αμέσως προσεχείς εβδομάδες, ενώ Άτομα με Αναπηρία νιώθουν ήδη ανασφάλεια τόσο για το εργασιακό τους μέλλον, όσο και γι’ αυτό της διασφάλισης συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης,
καθώς βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων ΟΤΑ αν θα παρατείνουν ή θα μετατρέψουν τις συμβάσεις από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

Ο Θανάσης Παιδής, για το συγκεκριμένο θέμα, είχε συνάντηση με τον Στέφανο Πάικο, πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας, όπου ανέλυσαν τα δεδομένα που υπάρχουν και συμφώνησαν από κοινού σε πλέγμα δράσεων που θα στηρίζουν τα ΑμεΑ.

Το νομικό πλαίσιο

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί το νομοθετικό πλαίσιο που ήδη υπάρχει σύμφωνα με το οποίο διευκολύνεται η εύρεση εργασίας Ατόμων με Αναπηρία, όπως και η δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Αναλυτικά:

 Με βάση το Νόμο 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών» τόσο οι φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όσο και ΟΤΑ και επιχειρήσεις ΟΤΑ, υποχρεούνται να προσλάβουν άτομα με αναπηρία σε συγκεκριμένο ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων τους.

 Με τη διάταξη του άρθρου 11, εδαφ. γ του Ν.3227/2004, επεκτάθηκε η προστασία του Ν. 2643/1998 και στη συνέχιση της απασχόλησης των ΑμεΑ μετά την πρόσληψή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα, οπότε εξομοιώνονται πλήρως οι παραπάνω εργαζόμενοι με τους εξ αρχής προσλαβανόμενους βάσει του Ν. 2643/1998.

 Σύμφωνα με την αριθμ. 413/2010 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου – βάσει του οποίου απασχολούντο – εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησης τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11, παρ.1 του Ν. 3237/2004.

 Ομοίως κρίθηκε με την Πράξη 105/2012 του Τμ. 1 Ελεγκτικού Συνεδρίου ως νόμιμη η μετατροπή από ορισμένου σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων εργασίας ατόμων που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των ΑμεΑ του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 2643/1998 και εργάζονται σε επιχείρηση ΟΤΑ με σύμβαση ορισμένου χρόνου βάσει επιδοτούμενου προγράμματος του ΟΑΕΔ.

 Παράλληλα, στο άρθρο 21 του Συντάγματος ορίζονται τα εξής: «…3. Το Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και την περίθαλψη των απόρων…. 6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας…».

Προτάσεις Θανάση Παιδή

Στο πλαίσιο της παρέμβασής του ο Θανάσης Παιδής καταθέτει τις παρακάτω
προτάσεις:

 Οι επιχειρήσεις ΟΤΑ να επεκτείνουν για εύλογο χρονικό διάστημα π.χ. έξι μηνών τις συμβάσεις εργασίας των Ατόμων με Αναπηρία, ώστε να αναληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, ενώ στη συνέχεια να μετατρέψουν αυτές σε αορίστου χρόνου διασφαλίζοντας το εργασιακό μέλλον των συγκεκριμένων συμπολιτών.

 Η Κυβέρνηση – λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση – να επιτρέψει την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία σε στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπως και στους ΟΤΑ, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Προς τούτο καίρια μπορεί να είναι η συμβολή του ΟΑΕΔ με την εκπόνηση ειδικών
προγραμμάτων.

 Καθώς η κρίση της πανδημίας έχει δημιουργήσει σειρά εργαλείων για την ενίσχυση της απασχόλησης – π.χ. πρόγραμμα Sure κ.α. – να δοθούν κίνητρα αφενός σε επιχειρήσεις με επιδότηση του κόστους εργασίας Ατόμων με Αναπηρία και αφετέρου με τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος ώστε Άτομα με Αναπηρία να στηριχθούν για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Σε δήλωσή του ο Θανάσης Παιδής επισημαίνει τα εξής: «Η χώρα μας βιώνει τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης – που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού – ενώ είναι επακόλουθες όσων άφησε πίσω η μακροχρόνια οικονομική κρίση.

Μία από τις ομάδες του πληθυσμού που δοκιμάζονται είναι τα Άτομα με Αναπηρία, τα οποία βιώνουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση την εργασιακή ανασφάλεια, ενώ πλήττονται από έλλειψη σταθερού εισοδήματος που μπορεί να τους διασφαλίσει
επαρκείς όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτό η Πολιτεία και ειδικά οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο, καθώς οφείλουν να βρίσκονται κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας και κυρίως των ομάδων που είναι ευάλωτες. Άτομα με Αναπηρία, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, βιώνουν την εργασιακή ανασφάλεια, καθώς συμβάσεις ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων ετών είναι άγνωστο αν θα επεκταθούν ή αν θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.

Πρότασή μας είναι η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος με σταθερό και βιώσιμο τρόπο, που θα επιτρέψει στους συμπολίτες μας να αντικρίσουν το μέλλον με αισιοδοξία, κάτι το οποίο δικαιούνται, σύμφωνα και με το νομικό πλαίσιο που ήδη υπάρχει.

Παράλληλα, καθώς είναι άγνωστη τόσο η χρονική διάρκεια – όσο και η ένταση – της πανδημίας, θα πρέπει να δημιουργηθούν όλα εκείνα τα εργαλεία ώστε τα Άτομα με Αναπηρία να έχουν τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας είτε στον Δημόσιο, είτε στον Ιδιωτικό Τομέα. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί ώθηση στη ζωή τους και θα αποφευχθεί η περιθωριοποίηση που αποτελεί μάστιγα.

Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι θα είμαστε πάντα κοντά στα Άτομα με Αναπηρία για την διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων που θα τους επιτρέψουν να ζουν με αξιοπρέπεια και να εργάζονται σε ένα περιβάλλον προσβάσιμο και φιλικό. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα εφόδια για ένα καλύτερο μέλλον» τονίζει, κλείνοντας, ο Θανάσης Παιδής.

Πηγή: newsitamea.gr