Ψηφίστηκε η τροπολογία για τις 2000 ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες

Ψηφίστηκε η τροπολογία για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες  

Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη τα Ιδρύματα μπορούν να χορηγούν υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, με ανταπόδοση από μέρους τους την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου. Πρόκειται συνολικά για 2.000 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, οι οποίες θα καλυφθούν χρηματοδοτικά από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Η τροπολογία όπως ψηφίστηκε στη Βουλή:

Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου

1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες του παρόντος δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70).

2. Η κάλυψη της δαπάνης των υποτροφιών της παρ. 1 μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το ύψος της ανταποδοτικής υποτροφίας και τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών της παρ. 1, εφόσον η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

3. Υποτροφίες της παρ. 1 δύνανται να χορηγούνται και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους, που εξασφαλίζει το κάθε Τμήμα ή Σχολή του Α.Ε.Ι. ή το ίδιο το Α.Ε.Ι.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της ανταποδοτικής υποτροφίας και τυχόν λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών της παρούσας.

Πηγή: Foititikanea.gr