Ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

Ως μία από τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης καθιερώνεται το Κοινωνικό Φαρμακείο, σκοπό του οποίου αποτελεί η φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων απόρων, αναξιοπαθούντων και οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

Ο νέος κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου, το οποίο ανήκει στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου, θα τεθεί προς έγκριση στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης αναπτύσσει και εκπονεί δράσεις ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» κ.α.  Μία από τις δράσεις αυτές είναι και η θεσμοθέτηση του «Κοινωνικού Φαρμακείου».

Φάρμακα θα προσανατολίζονται και προς Φορείς, Γηροκομεία (στη Σύρο και τα νησιά), οι οποίοι ασχολούνται με την παροχή κοινωνικής προστασίας, καθώς και στον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του παιδιού» και τα Παιδικά Χωριά SOS.

Οι εξυπηρετούμενοι θα επωφελούνται από το πρόγραμμα για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί με την καθοδήγηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των Κοινωνικών Λειτουργών και για όσο υπάρχει επάρκεια φαρμάκων του «Κοινωνικού Φαρμακείου».

Οργάνωση – Λειτουργία

Το Κοινωνικό Φαρμακείο υλοποιείται σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και όλους όσοι θέλουν να προσφέρουν σε αυτό.

Συντονίζεται από Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου και αποτελείται από α) τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, β) έναν κοινωνικό λειτουργό, υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας ή αναπληρωτή κοινωνικό λειτουργό, γ) έναν εθελοντή φαρμακοποιό ή ιατρό ή αναπληρωτή ιατρό ή φαρμακοποιό.

Έδρα του Κοινωνικού Φαρμακείου ορίζεται χώρος εντός του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας, στην οδό Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9, στην Ερμούπολη. Λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 13:00 και στελεχώνεται από έναν υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας ο οποίος:

– Υποστηρίζει διοικητικά τις δραστηριότητες του Κοινωνικού Φαρμακείου και παρέχει την απαιτούμενη γραμματειακή υποστήριξη.

– Κατά την υποδοχή (πρώτη επίσκεψη) των ωφελούμενων, καταγράφει τα γενικά στοιχεία τους στο πληροφοριακό σύστημα και παραλαμβάνει το αίτημα για δωρεάν παροχή φαρμάκων. Σε κάθε επόμενη επίσκεψη καταγράφει την ημερομηνία και τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες.

– Διατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών που αφορούν στη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου.

– Συγκεντρώνει τα αιτήματα των πολιτών που επιθυμούν να εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Φαρμακείο και εισηγείται στην Επιτροπή Λειτουργίας για την ένταξη ή μη του αιτούντα στις παροχές του.

– Τηρεί διοικητικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: αρχείο με τις αιτήσεις των πολιτών και τις αποφάσεις της Επιτροπής Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου.

– Μεριμνά για την έκδοση Βεβαίωσης Κοινωνικών Παροχών του δικαιούχου με την ένδειξη Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Με την αλλαγή της δημοτικής αρχής συστήνεται καινούρια Επιτροπή. Με απόφαση Δημάρχου όταν οριστεί η νέα Επιτροπή σταματά η λειτουργία της προηγούμενης.

Η Επιτροπή συγκεντρώνει τα αιτήματα όσων πολιτών επιθυμούν να εξυπηρετούνται από το «Κοινωνικό Φαρμακείο», εισηγείται και αποφαίνεται για την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων, καθώς και τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού, μετά από πρόταση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.

Όσοι πολίτες επιθυμούν, μπορούν να φέρνουν πράγματα ή άλλο υγειονομικό υλικό, φροντίζοντας την ημερομηνία λήξης των φαρμάκων και αυτά να είναι σε άψογη κατάσταση.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα, τα διαχειρίζονται μόνο στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τηρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Παροχές

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι εντελώς δωρεάν και αφορούν όλους όσοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Η παροχή βοήθειας θα συνεχίζεται για όσο διάστημα κρίνεται από τα μέλη της Επιτροπής ότι υπάρχει ανάγκη. Το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών από το Κοινωνικό Φαρμακείο θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από την Επιτροπή, εκτός από τις περιπτώσεις που ήδη γνωρίζουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ως ωφελούμενους και μπορούν να παρατείνουν για ένα χρόνο ακόμη (ή και με προαιρετική κοινωνική έρευνα).

Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν θα διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3549/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης).

Προϋποθέσεις Δικαιούχων – Διαδικασία

Το Κοινωνικό Φαρμακείο όσο έχει επάρκεια φαρμάκων, μπορεί να συμμετέχει με συλλογή και αποστολή φαρμάκων σε έκτακτες υγειονομικές ανάγκες εντός ή εκτός συνόρων και όπου αλλού υπάρχει άμεση ανάγκη για φάρμακα ή υγειονομικό υλικό. Πρόσφατο παράδειγμα η αποστολή φαρμάκων στη Βηρυτό.

Για τη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία η Διοικούσα Επιτροπή θα μπορεί να αποφασίζει ποιοι από τους αιτούντες αποκτούν το δικαίωμα της εξυπηρέτησης από το Κοινωνικό Φαρμακείο.

Δικαιούχοι είναι όσοι δημότες έχουν:

  1. Εντοπιότητα:

α) Δημότες οι οποίοι διαμένουν στα όρια του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

β) οι κάτοικοι που δεν είναι δημότες, θα εξυπηρετούνται κατ’ εξαίρεση αν το κρίνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

2. Επαγγελματική κατάσταση

Η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτείται για τις παροχές του Κοινωνικού Φαρμακείου:

-Άνεργοι

-Δημότες χωρίς ασφάλιση λόγω οφειλών στο ασφαλιστικό τους ταμείο

-Εργαζόμενοι χωρίς τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης

– Άποροι που το νοσοκομείο δεν μπορεί να τους προμηθεύσει φάρμακα που δικαιούνται λόγω έλλειψης ή λόγω της αξίας τους

-Ανήλικα τέκνα.

3. Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση:

Οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογένειας που αιτείται τις παροχές του Κοινωνικού Φαρμακείου, πρέπει να αποδεικνύουν πραγματική οικονομική αδυναμία. Άτομα που περιήλθαν σε οικονομική αδυναμία λόγω ενός ξαφνικού αστάθμητου παράγοντα θα εξετάζονται τα αιτήματά τους από τους κοινωνικούς λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

4. Κατάσταση υγείας – παθολογικά προβλήματα

Πηγή: koinignomi.gr