Υποτροφίες ύψους €2.500 ευρώ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών «Βασίλης Δ. Παράσχης» προκηρύσσει χωρίς διαγωνισμό μια θέση υποτροφίας.

Αφορά απόφοιτους ημερήσιου ή εσπερινού Λυκείου της Ελλάδας, καταγόμενους από τη Ζάκυνθο, για συνέχιση των σπουδών τους σε ΑΕΙ.

Προϋποθέσεις:

  • Αποφοίτηση από το Λύκειο με βαθμό “Άριστα” ή “Πολύ Καλά”
  • Στέρηση του ενός ή και των δύο γονέων (ορφανία)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στον κ. Διον Σέρρα, Γραμματέα του Δ.Σ. (Υφαντουργείων 37, Ζάκυνθος) τα εξής δικαιλογητικά:

  1. Αίτηση απλή, χωρίς χαρτόσημα
  2. Πιστοποιητικό οικογενιακής κατάστασης
  3. Επικυρωμένη φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου
  4. Βεβαίωση σπουδών της οικείας Σχολής
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία

Το ύψος της υποτροφίας είναι 2.500 ευρώ ετησίως και αφορά 4ετία ή 5ετία, αναλόγως των σπουδών των ενδιαφερομένων.

Αιτήσεις έως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 269504120

Πηγή: workenter.gr