Υποτροφίες ύψους €300 μηνιαίως από το Κληροδότημα Χριστόφορου Ρίζου

Υποτροφίες σε οικονομικά αδύναμους προσφέρει το Κληροδότημα Χριστόφορου Ρίζου.

Αφορά φοιτητές Πανεπιστημίων και λοιπών Ανώτατων Σχολών της Ελλάδας, καταγόμενους από την Πρέβεζα και το Συρράκο.

Το συνολικό μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 300 ευρώ και θα διανέμεται ισόποσα στους 2 υποτρόφους.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα)
  • Πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή και η οικογενειακή κατάσταση
  • Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που φοιτά
  • Για τους πρωτοετείς φοιτητές, ατομικό δελτίου επιτυχίας καθώς και βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά
  • Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο κληροδότημα ή δωρεάν και ακόμη ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι στη διάθεση των υπόλοιπων συνυποψήφιων
  • Αντίγραφφο του εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικία οικονομική εφορία και του εντύπου Ε9
  • Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κοινωνική Πρόνοια) περί της οικονομικής αδυναμίας

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2682023386 και 6976618612

Πηγή: workenter.gr