Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι μόδα, αλλά… υποχρέωση

Σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, με αναδυόμενες ευκαιρίες και προκλήσεις, που στις μέρες μας ταλανίζεται από μια εν εξελίξει πανδημία, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις, ο όρος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» δεν μπορεί να αποτελεί μια τάση ή μόδα, αλλά βασικό χαρακτηριστικό στις δράσεις και την ύπαρξη κάθε οντότητας.

Τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια πως έχει συντελεστεί πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι ενέργειες των επιχειρήσεων που έχουν στόχο να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, των κοινωνικών και άλλων ζητημάτων. 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας αλλά και επηρεαζόμενες οι ίδιες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. 

Οφείλουν, επομένως, να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται, δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο-την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός είναι αυτός που, εκτός από την πλήρη συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβάνει στην καθημερινή του διαχείριση, στις δραστηριότητες, στη φιλοσοφία και στη στρατηγική του, τις βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύνης, τόσο στις δεοντολογικές και κοινωνικές όσο και στις οικονομικές και περιβαλλοντικές του πτυχές, καθώς επίσης και στη σχέση του με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους πελάτες, ή με εκείνους που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα. 

Στις μέρες μας, ο θεσμός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών. 

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους της σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει ήδη εξαγγείλει την υποστήριξή της στη δημιουργία ευρωπαϊκής συμμαχίας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

Έτσι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία της παραγωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

 Συνοπτικά, οι δράσεις ΕΚΕ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις εξής κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση της ανάλογης πρωτοβουλίας/προγράμματος: Προώθηση Σκοπού, Μάρκετινγκ Σκοπού, Κοινωνικό Μάρκετινγκ, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελοντισμός, Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές.

Όσον αφορά την ασφαλιστική βιομηχανία, οι δράσεις με αυτήν τη στόχευση πληθαίνουν. Δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς, μιας και μιλάμε για έναν κλάδο που οφείλει να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, να φροντίζει για την πρόληψη έναντι κινδύνων και την ανακούφισή τους ύστερα από ζημιές και πάσης φύσεως δυσκολίες της καθημερινότητας.

Η έξαρση της πανδημίας αποτέλεσε το εφαλτήριο νέων δράσεων στο πλαίσιο της ευθύνης που αναλογεί στις ασφαλιστικές εταιρείες, τόσο εσωτερικά στους οργανισμούς όσο και εξωτερικά στο σύνολο της κοινωνίας. 

Την ίδια ώρα, κορυφαίες είναι οι προκλήσεις που απασχολούν γύρω από ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές, η διαφάνεια, οι νέες τεχνολογίες κ.ά., με τις ασφαλιστικές εταιρείες να αναζητούν το κατάλληλο μοντέλο που ισορροπεί με επιτυχία μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού σκοπού, στο πλαίσιο της πολυπόθητης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πηγή: insuranceworld.gr