«Εορταστικό Γεύμα Αγάπης και Αλληλεγγύης» από τον Δήμο Χανίων την Πρωτοχρονιά

Óôéãìéüôõðá áðü ôï 1ï ãåýìá áãÜðçò ðïõ äéïñãáíþèçêå óôï åóôéáôüñéï ÌðÜñìðá ËÜæáñïò óôï Ð.ÖÜëçñï,üðïõ ãéá ìéá þñá áèëçôÝò áðü üëïõò ôïõò ÷þñïõò Ýãéíáí óåö êáé ðñïóÝöåñáí ãåýìá óå ðáéäéÜ êáé Üðïñåò ïéêïãÝíåéåò, Ôñßôç 12 Äåêåìâñßïõ 2017

Στο Φιλόπτωχο Συσσίτιο Σπλάντζιας

Ο Δήμος Χανίων στην προσπάθειά του να προσφέρει είδη ανάγκης στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δεινή κοινωνική κατάσταση, θα προσφέρει το «Εορταστικό Γεύμα Αγάπης και Αλληλεγγύης» το πρωί της Πρωτοχρονιάς, στον χώρο του Φιλόπτωχου Συσσιτίου Σπλάντζιας στα Χανιά.

Την Πρωτοχρονιά, 1/1/21, στις 11:30 το πρωί στο σημείο θα βρεθεί η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη, για να μοιράσει μαζί με τον Σύλλογο Φιλόπτωχου Συσσιτίου Σπλάντζιας, γεύματα στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.

Πηγή: cretalive.gr