100 υποτροφίες προπτυχιακού ύψους 1.200 ευρώ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει πρόγραμμα υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές – Ποιες κατηγορίες αφορά

Στην προκήρυξη 100 ετήσιων προπτυχιακών υποτροφιών προχωρά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για φοιτητές που σπουδάζουν σε τμήματα του ιδρύματος.

Ποιους αφορά

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη αφορά τρεις κατηγορίες φοιτητών:

(α) φοιτητές με αναπηρίες που δεν μπορούν να διαμείνουν στις εστίες εφόσον πληρούν τα οικονομικά κριτήρια,

(β) φοιτητές από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και

(γ) φοιτητές από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)

Οι 100 υποτροφίες διανέμονται στα 22 Τμήματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

– τέσσερις (4) υποτροφίες για κάθε Τμήμα του ΠΔΜ (4*22=88 υποτροφίες)

– δώδεκα (12) υποτροφίες θα διατεθούν σε φοιτητές/ριες τμημάτων του ΠΔΜ, με βάση την σειρά κατάταξης των μορίων τους σε έναν κοινό Πίνακα Επιλεγόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο/η φοιτητής/ρια με το υψηλότερο εκατοστό των μορίων του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας του εκατοστού προκρίνεται ο/η φοιτητής/ρια με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

Ποιοι οι δικαιούχοι

(1) Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημά τους κατά το προηγούμενο της υποτροφίας φορολογικά έτος (2019) να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) βάσει φορολογικής δήλωσης στην οποία ο/η φοιτητής/ια περιλαμβάνεται ως Υπόχρεος/η ή Εξαρτώμενο Μέλος.

(2) Δεν λαμβάνουν κατά τη διάρκεια λήψης της Υποτροφίας επιδότησης στέγης άλλου είδους σχετική επιδότηση ενοικίου ή διαμονή στις εστίες του ιδρύματος.

(3) Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ και δεν έχουν εισαχθεί με κατατακτήριες εξετάσεις.

(4) Δεν έχουν υπερβεί, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019–2020, το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου.

(5) Έχουν περάσει τουλάχιστον το 40% των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όσον αφορά στο όριο του 40% των μαθημάτων, αποφασίζει η Σύγκλητος μετά από εισήγηση της ΜΥΦΕΟ. Για τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες δεν ισχύει η προϋπόθεση των μαθημάτων.

(6) Σπουδάζουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40Km από τον τόπο μόνιμης διαμονής των γονέων του ή και της μόνιμης κατοικία του.

(7) Δεν διαθέτουν οι ίδιοι/ες ή οι γονείς τους, ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία εντός του Δήμου σπουδών και των κοινοτήτων αυτού.

(8) Δεν εκπονούν την πρακτική τους άσκηση εκτός του Νομού διαμονής των σπουδών τους.

Διάρκεια υποτροφίας και αιτήσεων

Το διάστημα που θα καλύψει η υποτροφία στέγης είναι από 01/09/2020 ως και 30/06/2021 με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό για έκαστη υποτροφία 1200€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων).

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση applications.uowm.gr, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, 26/02/2021 και ώρα 12.00 μ.μ.. 

Δείτε στα αρχεία:

Προκήρυξη

Διευκρινίσεις

Πηγή: alfavita.gr