Πρόγραμμα εθελοντισμού για αδέσποτα – Περισσότεροι από 500 οι εθελοντές

ÁäÝóðïôïò óêýëïò åßíáé îáðëùìÝíïò óôç êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò ðüëçò ôùí ÔñéêÜëùí ôï ÓÜââáôï 23 Óåðôåìâñßïõ 2017. Ôçí ÐáñáóêåõÞ Üãíùóôïé ôïé÷ïêüëëçóáí êçäåéü÷áñôá... ðñïåéäïðïéþíôáò üóïõò ñß÷íïõí öüëåò óå áäÝóðïôá óêõëéÜ ôçò ðüëçò. Ôá êçäåéü÷áñôá êïëëÞèçêáí åðßóçò êáé óå êåíôñéêïýò äñüìïõò ôçò ðüëçò. Ôçí ÐÝìðôç õðÞñîå íÝï êñïýóìá ìå èáíÜôùóç 4 áäÝóðïôùí óêýëùí êáé 4 ãáôéþí óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôçò ðüëçò áðü öüëåò. (EUROKINISSI/ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

Σε λειτουργία βρίσκεται εδώ και περίπου δυο μήνες πρόγραμμα εθελοντισμού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Αθηναίων.

Είναι η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια στο Δήμο να καταγραφούν όλοι οι εθελοντές σε κάθε γειτονιά που αδιάκοπα φροντίζουν αδέσποτα ζώα, να προσελκύσουν νέους και κυρίως να παράσχουν ουσιαστική υλική και εκπαιδευτική υποστήριξη στις δράσεις τους. Από τις 7 Ιανουαρίου που ξεκίνησε το πρόγραμμα έχουν εγγραφεί ως εθελοντές περισσότερα από 500 άτομα και από τα 7 δημοτικά διαμερίσματα.

«Κάνοντας κάποιος αίτηση για να γίνει εθελοντής μπορεί να βοηθήσει με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, φιλοξενώντας κάποιο ζωάκι, γάτα ή σκύλο, για να μένουν όσο λιγότερο διάστημα γίνεται στο καταφύγιο του δήμου στο Βοτανικό», λέει η εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, υπεύθυνη για τα ζώα Σεραφίνα Αβραμίδου.

Άλλοι εθελοντές επιλέγουν την επίβλεψη μιας συγκεκριμένης γατοαποικίας ή την προώθηση της υιοθεσίας μέσω Facebook και Instagram.

Στο καταφύγιο φιλοξενούνται περίπου εβδομήντα ζώα. Από τη στιγμή που φτάνουν εκεί υποβάλλονται σε εξετάσεις αίματος, στειρώνονται, εφοδιάζονται με μικροτσίπ, λαμβάνουν τα απαραίτητα εμβόλια και την αποπαρασίτωση που ενδείκνυται.
Μέσω του www.animalscityofathens.gr οι πολίτες μπορούν πλέον να δηλώνουν σε ποιους τομείς επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια

Τέλος, όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν το καταφύγιο, είτε για να υιοθετήσουν είτε για να γνωρίσουν τα ζώα μπορούν να κλείνουν ραντεβού στα τηλέφωνα της Αστικής Πανίδας 2103239201/202, χωρίς να χρειάζεται να έχουν κάνει εγγραφή στο μητρώο.

Υπογραμμίζεται ότι τόσο στις δράσεις που υλοποιούνται στις γειτονιές της πόλης, όσο και στο καταφύγιο τηρούνται αυστηρά οι υγειονομικοί κανόνες προστασίας από τον Covid-19 (αποστάσεις ασφαλείας, χρήση μάσκας κλ.π).

Πηγή: https://www.athina984.gr/