Κομισιόν: Η νέα στρατηγική με τρεις άξονες για τα άτομα με αναπηρία – Πανευρωπαϊκή κάρτα για ελεύθερη κυκλοφορία

Tην πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες, επιδιώκει με την ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο η νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2030, που παρουσίασε η Κομισιόν.

Oπως επισημαίνει η Κομισιόν, τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της ζωής, ακριβώς όπως και οποιοδήποτε άλλο άτομο.

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε πρόοδος, πολλά εμπόδια εξακολουθούν να υπάρχουν για τα άτομα με αναπηρία και είναι καιρός η ευρωπαϊκή δράση να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, αναφέρει η Επιτροπή.

Η νέα δεκαετής στρατηγική προσδιορίζει τις κύριες πρωτοβουλίες γύρω από τρία βασικά θέματα:

  • Δικαιώματα:

Τα άτομα με αναπηρία έχουν το ίδιο δικαίωμα με τους άλλους πολίτες της Ε.Ε. να μετακινούνται σε άλλη χώρα ή να συμμετέχουν στα πολιτικά πράγματα.

Με βάση την εμπειρία του πιλοτικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη σε οκτώ χώρες, έως το τέλος του 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας για όλες τις χώρες της Ε.Ε., η οποία θα διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης αναπηρίας μεταξύ των κρατών- μελών, βοηθώντας τα άτομα με αναπηρία να αξιοποιήσουν πλήρως το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί επίσης στενά με τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην εκλογική διαδικασία το 2023.

  • Ανεξάρτητη διαβίωση και αυτονομία:

Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να ζουν ανεξάρτητα και να επιλέγουν πού και με ποιον επιθυμούν να ζήσουν. Για τη στήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ένταξης στην κοινότητα, η Επιτροπή θα αναπτύξει καθοδήγηση και θα δρομολογήσει πρωτοβουλία για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών.

  • Καμία διάκριση και ίσες ευκαιρίες:

Η στρατηγική αποσκοπεί στην προστασία των ατόμων με αναπηρία έναντι κάθε μορφής διάκρισης και βίας. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών όσον αφορά την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Ισότιμη πρόσβαση πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται σε όλες τις υπηρεσίες Υγείας και απασχόλησης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η συμμετοχή στην κοινωνία επί ίσοις όροις είναι αδύνατη όταν το περιβάλλον δεν είναι προσβάσιμο.

Χάρη σε ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. η πρόσβαση έχει βελτιωθεί, ωστόσο πολλοί τομείς εξακολουθούν να μην καλύπτονται από τους κοινοτικούς κανόνες και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την προσβασιμότητα στα κτίρια, στους δημόσιους χώρους και σε ορισμένους τρόπους μεταφοράς.

Για το λόγο αυτό, το 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει ευρωπαϊκό κέντρο πόρων με την ονομασία «AccessibleEU» («Προσβάσιμη Ε.Ε.»), με σκοπό τη δημιουργία γνωσιακής βάσης πληροφοριών και ορθών πρακτικών σχετικά με την προσβασιμότητα σε διατομεακό επίπεδο.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει την πλατφόρμα για την αναπηρία με ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου