10 νέες υποτροφίες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την χορήγηση δέκα υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα.   

Δέκα υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα χορηγεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών.

Προϋποθέσεις:

 • Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
 • Ηλικία μέχρι 36 ετών
 • Οικονομική αδυναμία
 • Μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό 10

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο θα προκύπτει, ότι ο/η υποψήφιος έχει πετύχει σε όλα μαθήματα των προηγούμενων ετών των σπουδών του/της με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7,50 με άριστα το βαθμό 10
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από την οποία θα αποδεικνύεται: η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας (κάτω των 36 ετών) ανεξάρτητα αν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο), φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ιας του/της υποψηφίου/ιας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Στην περίπτωση που οι γονείς του/της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση υποψηφίου/ιας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του/της ιδίου/ίας του/της υποψηφίου/ιας
 • Πρόσφατη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
 • Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019
 • Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2019 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα
 • Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του/της υποψηφίου/ιας και η πορεία του/της όσον αφορά την πρόοδο των σπουδών του/της
 • Δύο συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ του Τμήματος ή της Σχολής φοίτησης του/της υποψηφίου/φιας από τις οποίες θα προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α είναι εξαιρετικό άτομο όσον αφορά την επιστήμη την οποία σπουδάζει
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στα 400 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310995214 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : chkoukli@ad.auth.gr 

Πηγή: workenter.gr