Δήμος Αθηναίων: Ετήσιες συμβάσεις για 106 στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης – Οι θέσεις ανά ειδικότητα [πίνακας]

Με προσωπικό ορισμένου χρόνου θα ενισχυθεί σύντομα το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων. Η νέα προκήρυξη εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και τις επόμενες μέρες θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ετήσιες συμβάσεις εργασίας.

Για τις θέσεις των Κοινωνικών Λειτουργών ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι νοσηλευτές οφείλουν να προσκομίσουν:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού- Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού-Νοσηλεύτριας,

γ) ταυτότητα μέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του Ν. 3252/2004 και δ) καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Βοηθού ΦαρμακοποιούΔΕ1
Βοηθών ΝοσηλευτώνΔΕ4
Γενικών Καθηκόντων (επιστασίας κτιρίων-τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς παραμονής των ωφελούμενων)ΔΕ6
Γενικών Καθηκόντων (μεταφοράς- διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών)ΔΕ13
Δημοσιογράφου (μέλους αναγνωρισμένης ένωσης συντακτών, μέλους της ΠΟΕΣΥ)ΠΕ1
Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή παθολογίαςΠΕ2
Κοινωνικών ΛειτουργώνΠΕ5
Κοινωνικών ΛειτουργώνΤΕ25
ΚοινωνιολόγωνΠΕ2
ΝοσηλευτώνΤΕ4
ΟδηγώνΔΕ4
ΟδοντίατρωνΠΕ1
ΨυχίατρωνΠΕ2
ΨυχολόγωνΠΕ7
Κοινωνικών
Φροντιστών
ΔΕ4
ΑποθηκάριωνΔΕ4
ΤραπεζοκόμωνΥΕ8
Βοηθών
αποθηκάριων
ΥΕ4
Καθαριστών/στριώνΥΕ7
Πλυντών/τριώνΥΕ2
8 στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Ζητούνται: 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών), 1 ΠΕ Κοινωνιολόγων (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών), 1 ΠΕ Ψυχολόγων (για τη διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών), 2 ΠΕ Παιδαγωγών ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ), 1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών/τριών ή ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ), 1 ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ) και 1 ΥΕ Διαμεσολαβητών ΡΟΜΑ (για το Παράρτημα ΡΟΜΑ). Tηλ. επικοινωνίας: 2651054260.

5 στον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Ορεστιάδας

Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Ο αριθμός κατά ειδικότητα του εποχικού προσωπικού που θα προσληφθεί είναι: 4 ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 1 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και όσον αφορά τους άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα διορισμού. Οι ανάγκες που θα αντιμετωπιστούν, τα απαιτούμενα προσόντα και άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στην αναλυτική ανακοίνωση θα παρέχονται στους ενδιαφερομένους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Οργανισμό.

Εντυπα αιτήσεων θα παρέχονται από τον Οργανισμό επίσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα υποβάλλονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 16-03-21, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

5 βρεφονηπιοκόμοι στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού Λέρου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού-Πολιτισμού Λέρου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος και 4 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού-Πολιτισμού Λέρου (ΔΟΠΑΙΣΑΠ) Λακκί (Ποσειδώνειο), ΛΕΡΟΣ (τηλ. επικοινωνίας: 2247026160).

5 βρεφονηπιοκόμοι στον Δήμο Παλαμά

Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Προσχολικής Αγωγής Δήμου Παλαμά ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Ζητούνται: 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση 1) κατόπιν ραντεβού στα γραφεία του ΔΟΠΑΠΑΠ στη δ/νση: ΓΡ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ Ε & ΠΑΠΑΓΟΥ (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων), τηλ: 2444029096 και τηρώντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας λόγω Covid-19, 2) αποστέλλοντας την αίτηση με τα δικαιολογητικά στο e- mail: ps.palama@gmail.com

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο