Μεταπτυχιακές Υποτροφίες (2021-2022) από τον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει για 9η συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει την υποστήριξη νέων πτυχιούχων, οι οποίοι έχουν αριστεύσει στις προπτυχιακές σπουδές τους και επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία και εξειδίκευση, πραγματοποιώντας μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Οι υποτροφίες αναφέρονται σε σπουδές πλήρους φοίτησης, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master’s Degree), σε αγγλόφωνα προγράμματα Πανεπιστημίων των χωρών: Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ηνωμένου Βασιλείου, Καναδά, Νορβηγίας και Ολλανδίας, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, στους τομείς της Μηχανικής, Ενέργειας, Διοίκησης και Οικονομίας. Μέσω του θεσμού των υποτροφιών ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναδεικνύει και επιβραβεύει την αριστεία συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενδυνάμωση της επιστημονικής κοινότητας. Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν θα αφορούν στους κάτωθι επιστημονικούς κλάδους σπουδών:

Έως τέσσερις (4) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με θεματικές ενότητες που αφορούν σε Τομείς της Μηχανικής και της Ενέργειας (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΜΕ), όπως: Ενεργειακός Μετασχηματισμός Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εναλλακτικές Τεχνολογίες και Οχήματα, Εναλλακτικά καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές Μηχανική του Πετρελαίου

Έως τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές με θεματικές ενότητες που αφορούν σε Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ), όπως: Οικονομικά της Ενέργειας Δίκτυα Ενέργειας και Ενεργειακή Γεωπολιτική Διοίκηση Ενεργειακών Έργων Ψηφιακό Marketing & Επικοινωνία Δίκαιο της Ενέργειας

Έως τρεις (3) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές που αφορούν σε Τομείς Θετικών Επιστημών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΘΕ), όπως: Ψηφιακός μετασχηματισμός, Τεχνητή νοημοσύνη, Ρομποτική και ευφυείς πόλεις Περιβάλλον, οικοσυστήματα, βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή Προηγμένα Ενεργειακά υλικά για την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 30ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1991). Οι Υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία, σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 32ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1989).

Να είναι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Να κατέχουν πτυχίο με ελάχιστη βαθμολογία, αναλόγως του εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο αποφοίτησαν: Ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης: 8 / 10 Βρετανικά Πανεπιστήμια: First Class Honours Degree Πανεπιστήμια ΗΠΑ/ Καναδά: 3,6 / 4 Γαλλικά Πανεπιστήμια: 17 / 20 Γερμανικά Πανεπιστήμια: 2,2 / 1 Νορβηγικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία Ελβετικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία Ολλανδικά Πανεπιστήμια: Ισότιμη βαθμολογία Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι δε διαθέτουν τις ανωτέρω βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής.

Να έχουν γίνει δεκτοί (γραπτή προσφορά θέσης) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους, στις εξής χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Νορβηγία και Ολλανδία, (αγγλόφωνα προγράμματα). Η επιστολή αποδοχής θα πρέπει να έχει αποσταλεί πριν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2021.

Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να είναι κάτοχοι Proficiency (κατά προτίμηση του Cambridge) ή Advanced Diploma με βαθμό Α (Cambridge) ή TOEFL με 92 μονάδες τουλάχιστον (Internet-based Total) ή 235 μονάδες τουλάχιστον (Computer-based Total) ή IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6,5 και πάνω από 6 σε όλα τα subtests. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του διπλώματος αγγλικής γλώσσας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα τρία (3) χρόνια. Σημ.: Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου πανεπιστημίου απαλλάσσει τους υποψήφιους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος γνώσης αγγλικής γλώσσας.

Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των επιδιωκόμενων σπουδών ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2021.

Δε γίνονται δεκτές υποψηφιότητες εργαζομένων στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τις θυγατρικές του εταιρείες, καθώς και συγγενών πρώτου βαθμού αυτών. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 16η Μαΐου 2021 μετά την οποία καμία αίτηση δε θα γίνει δεκτή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://scholarships.helpe.gr Φωτογραφία (πρόσφατη) μεγέθους ταυτότητας. Αντίγραφο πτυχίου με τον τελικό βαθμό αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.

Επιπρόσθετα για τους απόφοιτους ξένων Πανεπιστημίων απαιτείται βεβαίωση με το χαρακτηρισμό που αντιστοιχεί στη διαβάθμιση του πτυχίου τους, βάσει του κανονισμού του Πανεπιστημίου (π.χ. First Class Honours Degree) με επίσημη μετάφραση. Βεβαίωση εγγραφής ή οριστική επιστολή αποδοχής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της επιλογής τους για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master’s Degree). Πρόγραμμα και διάρκεια επιδιωκόμενων σπουδών. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος, στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του. Οι επιστολές θα πρέπει να είναι απαραιτήτως υπογεγραμμένες. Επίσημο αποδεικτικό – πτυχίο αγγλικής γλώσσας (βλ. Γενικές Προϋποθέσεις για χορήγηση Υποτροφίας).

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 2 σελίδες Α4) στην ελληνική γλώσσα. Στο βιογραφικό θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, σπουδές, ξένες γλώσσες, δεξιότητες, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια και όσα ακόμη στοιχεία μπορούν να συνεκτιμηθούν. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων και του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2020. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για τους άρρενες υποψήφιους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψήφιου στην οποία θα υπογράφει ότι : Δεν είναι δικαιούχοι άλλης υποτροφίας άλλου φορέα ή ιδρύματος ή εκπαιδευτικού οργανισμού και ότι σε περίπτωση που επιλεγούν για να λάβουν άλλη υποτροφία από άλλο φορέα ή εκπαιδευτικό ίδρυμα και την δεχτούν θα ενημερώσουν άμεσα τον ‘Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια. Επιπρόσθετα οφείλουν να ενημερώσουν εάν και σε πιο βαθμό υπάρχει έμμισθη σχέση του υποψηφίου με το Πανεπιστήμιο. Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής σε καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86. Σημείωση: Για τους υποψήφιους που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες βαθμολογίες, αλλά ο βαθμός πτυχίου τους αντιστοιχεί στο ανώτατο ποσοστό βαθμολογίας (10%) του έτους αποφοίτησης της οικείας σχολής, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή τους .

Υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 32ο έτος. Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται συστατική επιστολή – βεβαίωση από τον/τους εργοδότη/τες, ασφάλιση κ.λπ. Τυχόν έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινωνικών ή οικονομικών κριτηρίων, όπως βεβαιώσεις ανεργίας, μονογονεϊκής οικογένειας κ.λπ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική φόρμα που θα βρουν στον σύνδεσμο https://scholarships.helpe.gr μέσα από την ιστοσελίδα του Ομίλου www.helpe.gr με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Συμπληρωματικά έγγραφα και πληροφορίες μετά την υποβολή της αίτησης μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: scholarships@helpe.gr με θέμα τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου που θα λάβουν μετά την υποβολή της αίτησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε έναν από τους τρείς Τομείς (ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ: ΤΜΕ ή ΤΟΔ ή ΤΘΕ). Η αποστολή της αίτησης δε συνεπάγεται την αποδοχή της.

Στη διαδικασία αξιολόγησης θα συμπεριληφθούν μόνο οι αιτήσεις που θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://scholarships.helpe.gr εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Εκπρόθεσμη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού, συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης. Πρωτότυπα έγγραφα των δικαιολογητικών ενδέχεται να ζητηθούν κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει υπεύθυνα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η εξέταση και η συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Κατά την αξιολόγηση, θα εκτιμηθούν τα εξής ακαδημαϊκά κριτήρια: Η συνολική βαθμολογία και η βαθμολογική επίδοση στα συναφή με τα αντικείμενα των υποτροφιών μαθήματα. Το κύρος της Σχολής, στην οποία έχει γίνει αποδεκτός ο υποψήφιος. Το κύρος και το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Οι συστατικές επιστολές. Το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθούν α) το Βιογραφικό Σημείωμα, β) το συνολικό προφίλ και η προσωπικότητα του υποψηφίου, γ) η Δήλωση Σκοπού (συμπληρώνεται εντός της αίτησης), και δ) τυχόν κοινωνικά κριτήρια. Σε περίπτωση που ζητηθεί συνέντευξη του υποψηφίου από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η προσέλευση σε αυτήν του υποψηφίου είναι υποχρεωτική.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, υποβάλει σχετική πρόταση προς τη Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία λαμβάνει την τελική απόφαση για την απονομή ή όχι υποτροφίας. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, ακόμη κι αν αυτή πληροί όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αιτιολογεί την απόφασή της είτε για την απόρριψη είτε για την αποδοχή της αίτησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα γνωστοποιηθούν κατά το πρώτο 15νθήμερο του Αυγούστου 2021. Τα αποτελέσματα αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.helpe.gr.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1η Οκτωβρίου 2021 ή η ημερομηνία επίσημης έναρξης του προγράμματος σπουδών. Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του χρόνου σπουδών που καθορίζεται από την αρμόδια Σχολή, στην οποία έχει γίνει δεκτός ο υποψήφιος, με ανώτατη διάρκεια τα δύο (2) έτη. Στην περίπτωση υποψηφίων που έχουν ήδη ξεκινήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος θα συνεκτιμηθεί η επίδοση κατά το 1ο έτος των μεταπτυχιακών σπουδών. Η μέγιστη χρονική διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται στα δύο (2) έτη, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν βεβαιώσεις προόδου σπουδών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η παροχή της υποτροφίας μπορεί να ανασταλεί, μετά από αίτηση του υποτρόφου για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η Διοίκηση του Ομίλου αποφασίζει, κατά την κρίση της, την ανάκληση ή και οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (πορεία σπουδών, ήθος υποτρόφου κ.ά.). Ο Όμιλος δύναται να διακόψει τη χορήγηση της υποτροφίας σε περίπτωση μη περάτωσης ή διακοπής των σπουδών του υποτρόφου.

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποτροφίες συνίστανται στην καταβολή χρηματικού ποσού έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) για τα δίδακτρα, καθώς και χίλια ευρώ (1.000€) μηνιαίως για έξοδα διαβίωσης, κατά τους μήνες παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο χρόνος σπουδών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των εννέα (9) μηνών. Ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται με βάση την ελάχιστη διάρκεια, η οποία ορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών για το συγκεκριμένο έτος και πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι υποψήφιοι να μπορούν να δικαιολογήσουν με ποιο τρόπο θα καλύψουν το κόστος σπουδών σε περίπτωση που αυτό υπερβαίνει το ποσό της υποτροφίας. Τα ποσά αυτά είναι τα ανώτατα που μπορεί να καταβληθούν. Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την καταβολή μερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτροφίας, αφού λάβει υπόψη αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με τον υπότροφο.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία ενεργοποιείται μετά την υποβολή της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής του υποτρόφου στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα σπουδών που έχει υποβάλει, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους η Επιτροπή Αξιολόγησης και η Διοίκηση του Ομίλου θα εκτιμήσουν κατά την απόλυτη κρίση τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Οι υπότροφοι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν στον Όμιλο αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και συνοπτική παρουσίαση της επιστημονικής του δραστηριότητας. Οι υπότροφοι μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν την υποχρέωση εφόσον τους ζητηθεί να εργαστούν στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μέχρι τρία (3) έτη.

Πηγή: Foititikanea.gr