Κ.οιΣ.Π.Ε. “Αρχιπέλαγος”

Ο Συνεταιρισμός “Αρχιπέλαγος” είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μετανάστες / πρόσφυγες και άλλα κοινωνικά ευάλωτα άτομα. Είναι συνεταιρισμός ιδιωτικού δικαίου, με εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, είναι και “μονάδα ψυχικής υγείας” εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας, καθόσον με τη λειτουργία του συμβάλλει στη θεραπεία και την (κατά το δυνατόν) οικονομική αυτάρκεια των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Όπως όλοι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), έτσι και το “Αρχιπέλαγος” είναι οικονομική οντότητα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του. Αποβλέπει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ενώ έχει εμπορική ιδιότητα και μπορεί να αναπτύξει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα.
Είναι ταυτόχρονα και επιχειρηματική μονάδα και μονάδα ψυχικής υγείας, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Υγείας.

Τα μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε. “Αρχιπέλαγος” χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Ψυχικά ασθενείς, σε ποσοστό τουλάχιστον 35%.
Εργαζόμενοι στο χώρο ψυχικής υγείας, επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Ε.Σ.Υ., σε ποσοστό το πολύ 45%.
Δήμοι, κοινότητες, άλλα φυσικά πρόσωπα, ιδιώτες και ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του δημοσίου, άνεργοι κ.ά. σε ποσοστό το πολύ 20%.
Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως κατηγορίας, συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων του Συνεταιρισμού ισότιμα με μια (1) ψήφο (αρχή δημοκρατικής διακυβέρνησης).

Ιστορικό ίδρυσης του ΚοινωνικούΣυνεταιρισμού “Αρχιπέλαγος”
Η πρωτοβουλία
Η πρωτοβουλία για τη σύσταση του Κοι.Σ.Π.Ε. “Αρχιπέλαγος”, στο κέντρο της Αθήνας (περιοχές Κυψέλης, Πατησίων, Πολυγώνου, Λαμπρινής και Γαλατσίου) ξεκίνησε από ομάδα ευαισθητοποιημένων επαγγελματιών ψυχικής υγείας, από φορείς κοινωνικής οικονομίας, φορείς αυτοδιοίκησης, κοινωνικά αλληλέγγυους ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και –κυρίως- από άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Το “Αρχιπέλαγος” διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999, για την μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και επικουρικά από τις διατάξεις του Ν. 4430/2016 για την «κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία».

Συστήθηκε Ομάδα Πρωτοβουλίας με επικεφαλής τον νυν Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, ψυχολόγο Νίκο Γκιωνάκη και ξεκίνησαν ευρύτατες συναντήσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης φορέων, στελεχών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Οι φορείς
Φορείς που συμμετείχαν στην Ομάδα Πρωτοβουλίας για τη σύσταση του Συνεταιρισμού ήταν:

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΙΑΣΙΣ”
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Συν-ειρμός” Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Π. Λυκουρέζος – Ένα παιδί ένας κόσμος”
Το “Βαβέλ” – Μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες
Η Οργάνωση Υποστήριξης Νέων “Άρσις”
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ASANTE”
H Ομόρρυθμη Εταιρεία Συμβούλων “ΚΟΧΛΙΑΣ – Κ. Φώλιας & Σια”
Η Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων “REMACO”
Η Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Ένταξη
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων
Το Τ.Ε.Ι. Αθηνών
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθηνών του Γεν. Νοσ. Θώρακος “Σωτηρία”
αλλά και πολλά στελέχη μονάδων υγείας και ψυχικής υγείας της περιοχής.
Από τους παραπάνω φορείς όλοι συμμετείχαν στην ιδρυτική Συνέλευση του υπό σύσταση Συνεταιρισμού, εκτός από τους τρεις τελευταίους, που αποφάσισαν να συμμετέχουν στο συνεταιριστικό “σχήμα” μόνο με στελέχη τους.

Info

Κ.οιΣ.Π.Ε. “Αρχιπέλαγος”
Μηθύμνης 19, ΤΚ 11257- Αθήνα

Τηλ: 211 013 1330, 210 86 10 100
Fax: 212 105 7686
E-mail: contact@acoop.gr

www.acoop.gr