Δωρεά σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,  κάνουν δωρεές χρηματικών ποσών σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, εκμεταλλευόμενοι και τις ειδικές ευεργετικές διατάξεις της πολιτείας.

Σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις για τη δωρεά

Δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο (σε περίπτωση χρηματικών δωρεών) και Υπόχρεος σε φόρο δωρεάς είναι μόνο ο δωρεοδόχος.

 Τυχόν χρηματικές δωρεές που γίνονται προς Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικά, τόσο από φυσικά όσο και από άλλα ΝΠ, υπόκεινται σε φορολογία κεφαλαίου (ΚΝ 2961/2001). Ειδικότερα, η φορολόγηση δωρεών προς ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανέρχεται σε 0,5% επί του ποσού, ύστερα από αφαίρεση αφορολόγητου 1000,00€ κατά έτος (περ.α, παρ.2, του άρθρου 43).

   Βάσει του άρθρου 22 ν.4172/2013 επιτρέπεται η έκπτωση όλου του ποσού δωρεάς εφόσον πληροί αθροιστικά τις παρακάτω 3 προϋποθέσεις και συγχρόνως δεν εμπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23:

α) Να πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της

β) Να αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση 

γ) Να εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά τη οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Τι ισχύει σε περίπτωση ελέγχου

Σε περίπτωση ελέγχου,  η αναγνώριση ή μη, της όποιας δαπάνης,  κρίνεται κατά περίπτωση και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου ΔΟΥ. Ο προϊστάμενος θα καθορίσει κατα πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4172/2013.

Απαιτείται να έχει γίνει κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου. Το γραμμάτιο είσπραξης πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή & του δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς, την ημερομηνία κατάθεσης & να έχει υπογραφή του δωρητή. Για τη λήψη της δωρεάς ο δωρεοδόχος εκδίδει προς τον δωρητή ειδικό παραστατικό “απόδειξη δωρεάς”.

Πλέον,  με το νόμο 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» τροποποιούνται και προστίθενται διατάξεις στα άρθρα 22 και 23 του Ν.4172/2013  σχετικά με την έκπτωση δαπανών κατά τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα:

Α. Με το άρθρο 11 τροποποιείται το άρθρο 22 ως εξής:
  1. Η περίπτωση α’ του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.»  2. Στο τέλος της περίπτωσης γ’ του άρθρου 22 του Ν.4172/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν υπό την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου.»

 Δηλαδή, τίθεται όριο για το ποσό των δαπανών που εκπίπτουν μόνο μέχρι του σημείου που η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

Ερωτοαπαντήσεις για τις φορολογικές παραμέτρους των δωρεών προς το Δημόσιο:

-Επιβάλλεται ΦΠΑ στις παροχές υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών προς δωρητή του Δημοσίου;

Απαλλάσσεται (υπό προϋποθέσεις) από τον ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από προμηθευτή προς δωρητή, ο οποίος με τη σειρά του χρησιμοποιεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς προς το Δημόσιο. Μάλιστα, σύμφωνα με την πρόσφατη ΠΝΠ (30.3.20), για την παραπάνω απαλλαγή, αναφορικά με τη δωρεά νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων, στο πλαίσιο καταπολέμησης του κορωνοϊού, δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά αρκεί κοινοποίηση της αποδοχής της. Για να υπάρχει απαλλαγή από το ΦΠΑ, θα πρέπει το συνολικό ποσό της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από τον προμηθευτή προς τον δωρητή να ανέρχεται έως του ποσού της δωρεάς, ενώ ο προμηθευτής συνεχίζει να έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις. 


-Ισχύει η ίδια απαλλαγή από ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών της ίδιας της επιχείρησης;


Σε απόδοση ΦΠΑ θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να δωρίσουν προς το Δημόσιο αγαθά ή υπηρεσίες που οι ίδιες παράγουν, στη μάχη κατά την επιδημίας του κορωνοϊού. Πρόκειται για τον λεγόμενο ΦΠΑ αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών και στην ουσία συνίσταται στην απόδοση του ΦΠΑ δαπανών της που έχει ήδη εκπέσει η επιχείρηση κατά την παραγωγή των αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Στο παρελθόν, έχουν νομοθετηθεί εξαιρέσεις από το ΦΠΑ για  ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών, για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα. 


-Προβλέπονται κίνητρα στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως δωρεές για την καταπολέμηση του κορωνοϊού;


Οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εκπίπτουν, υπό την προϋπόθεση όμως, η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, εκτός εάν η δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Δημοσίου. Σε επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχουν άλλες δράσεις στα πλαίσια  εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συνιστούμε η κάθε δράση να καλύπτεται τουλάχιστον από πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή κάποιο αντίστοιχο επίσημο έγγραφο που να περιγράφει την ενέργεια. 


-Επιβάλλεται φόρος δωρεάς στις δωρεές προς το Δημόσιο και άλλα πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς;

Οι δωρεές προς το Δημόσιο απαλλάσσονται από φόρο δωρεάς. Δωρεές προς δήμους, κοινότητες, μη κερδοσκοπικά πρόσωπα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς σκοπούς υπόκεινται σε αυτοτελή φόρο 0,5%, εφόσον υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο των 1000 Ευρώ.

-Παρέχονται φορολογικά κίνητρα για δωρεά χρηματικού ποσού προς το Δημόσιο από φυσικό πρόσωπο;

Ναι, παρέχεται η δυνατότητα μείωσης του ποσού του φόρου, που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των ποσών που καταβάλλονται από 1.1.2020 και μετά για δωρεές σε κρατικούς ή δημόσιους φορείς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: α) οι δωρεές αυτές να υπερβαίνουν τα 100 ευρώ στη διάρκεια του φορολογικού έτους, β) το συνολικό ποσό των δωρεών να μην υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή και γ) οι λήπτες της δωρεάς να ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες φορέων, δηλαδή να είναι είτε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, ΟΤΑ, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, δημόσια νοσοκομεία), είτε δημοτικά νοσοκομεία και νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εν γένει και δημόσιες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι μέχρι 31.12.2019 προβλεπόταν αντίστοιχα ποσοστό μείωσης 10%.

-Παρέχονται τα ίδια φορολογικά κίνητρα και για μη χρηματική δωρεά φυσικού προσώπου;

Ναι, για τη μείωση του φόρου σε ποσοστό 20% του ποσού της δωρεάς μπορεί να ληφθεί υπόψη, εκτός από χρηματική δωρεά, η αξία ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων που δωρίζονται στις ανωτέρω κατηγορίες νοσοκομείων.

Πηγή: cityportal.gr