Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς

Οι Αρχές και οι παγκόσμιοι πλέον, στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν και για την ελληνική οικονομία ένα δεσμευτικό πλαίσιο, για τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, ήδη από σήμερα και για τις επόμενες δεκαετίες. Η στρατηγική αυτή αποτελεί μονόδρομο και προϋποθέτει ευρύτατους μετασχηματισμούς που θα καθορίσουν τις εξελίξεις σε οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

Η συγκυρία που διαμορφώνεται είναι ιδιαίτερα θετική, καθώς αφενός είναι ορατή πλέον η έξοδος από την δραματική περίοδο της πανδημίας, αφετέρου η δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας θα υποστηριχθεί καταλυτικά από τους σημαντικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και την προέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων που ήδη δείχνουν σοβαρό ενδιαφέρον για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. 

Σε αυτή την πολύπλευρη διαδικασία μετασχηματισμού με βάση τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους παγκόσμιους στόχους για την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική ανάπτυξη, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί στρατηγικά να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Η Πειραιώς βρέθηκε στην πρωτοπορία της διαμόρφωσης του οδικού χάρτη των τραπεζών για την βιώσιμη ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο. Ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συνδιαμόρφωσε, μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, τις Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής στο πλαίσιο του UNEP FI των Ηνωμένων Εθνών, που είναι προσαρμοσμένες στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. 

Με βάση τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που εφαρμόζει συστηματικά και τις άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει υπογράφοντας διεθνείς πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, η Πειραιώς έχει διαμορφώσει μια ξεκάθαρη  στρατηγική που  προσδιορίζει τις επιχειρηματικές προτεραιότητες και τις επιλογές της Τράπεζας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Ως η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η Πειραιώς θα παίξει καίριο ρόλο στις διαδικασίες μετασχηματισμού και ανάπτυξης της οικονομίας υποστηρίζοντας επενδύσεις και δραστηριότητες που συνδέονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα δίνει στην περαιτέρω ενίσχυση των επενδύσεων που είναι προσανατολισμένες στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, σε τομείς που προάγονται πανευρωπαϊκά ως κρίσιμοι για ένα βιώσιμο αύριο, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι καινοτόμες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τομέα, τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία, και η προστασία της βιοποικιλότητας.

Ταυτόχρονα, είναι προετοιμασμένη να συμβάλλει αποτελεσματικά στην απορρόφηση και διαχείριση των σημαντικών κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, αξιοποιεί προς όφελος των πελατών της όλα τα σύγχρονα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, κινητοποιεί ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και αυξάνει στοχευμένα τις χρηματοδοτήσεις της βοηθώντας την υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα να ξεπεράσει τις συνέπειες της ύφεσης και να αποτελέσει και πάλι κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα σε βιώσιμη κατεύθυνση. 

Ανοιχτός ο δρόμος για Πράσινες επενδύσεις και Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργειαςΕικόνα

Η Πειραιώς κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της χρηματοδότησης επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ευρύτερα σε δραστηριότητες που συνδέονται με την «πράσινη» και βιώσιμη ανάπτυξη.
Συνολικά έχει χρηματοδοτήσει «πράσινες» επενδύσεις με κεφάλαια ύψους περίπου 2,4 δις. ευρώ. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αντιστοιχούν σε εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2GW κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση 4 εκ. τόνων λιγότερου διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Έτσι υποστηρίζει ενεργά την επίτευξη του εθνικού στόχου για την απολιγνιτοποίηση της χώρας μέχρι το 2028.

Περαιτέρω έχει σχεδιάσει να υποστηρίξει ακόμα πιο ενεργά και έμπρακτα  τις χρηματοδοτήσεις και σε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη όπως η εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας, η αυτοπαραγωγή ενέργειας (net metering), τα πράσινα στεγαστικά δάνεια, τις ενεργειακές κοινότητες, τις επενδύσεις σε πράσινες μεταφορές, τις επενδύσεις για τη δημιουργία δικτύων και υποδομών για την ηλεκτροκίνηση ενώ θα συνεχίσει να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες για δημόσια ή ιδιωτικά ηλεκτροκίνητα μεταφορικά μέσα. Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί και  σε δραστηριότητες που συνάδουν με την κυκλική οικονομία ιδιαίτερα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σημαντική θέση σε αυτό το σχεδιασμό έχει και η στοχευμένη ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα. Η Τράπεζα θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε βιολογική γεωργία, εξοικονόμηση νερού, ευφυή γεωργία, συμβολαιακή γεωργία, αγροτικούς συνεταιρισμούς, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Επίσης θα αυξήσει σημαντικά την εκπαίδευση νέων αγροτών σε θέματα που συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες.

Πρώτη στην ελληνική αγορά είναι η Τράπεζα και στον τομέα των επενδυτικών προϊόντων που προσφέρει στους πελάτες της. τα επενδυτικά προϊόντα. Έτσι, διαθέτει αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν μόνο σε εταιρίες με κριτήρια ESG ενώ παρέχει και υπηρεσίες αναδοχής  και  συμβουλευτικών υπηρεσιών για την έκδοση πράσινων ελληνικών ομολόγων στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου.

Σημειώνεται ότι  Τράπεζα έχει υπογράψει τη Συλλογική Δέσμευση για το Κλίμα (Collective Commitment to Climate Action) του UNEPFi και στο πλαίσιο αυτό θα εναρμονίσει το προφίλ του χαρτοφυλακίου της με το παγκόσμιο στόχο για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς C που είναι συμβατός με τους στόχους του Παρισιού για το κλίμα.

Βιώσιμη επιχειρηματικότηταΕικόνα

Για την Τράπεζα επενδύσεις για ένα βιώσιμο αύριο δεν περιορίζονται μόνο στη στήριξη έργων καθαρής ενέργειας. Αφορούν εν γένει την επιχειρηματικότητα και όλες εκείνες τις επενδύσεις που προωθούν την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και δεσμεύουν έμπρακτα στην ενσωμάτωση των Αρχών Βιωσιμότητας σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. 

Ένας σημαντικός μοχλός για την σύνδεση της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης που εξάλλου θα αποτελεί και προϋπόθεση για την απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων είναι η  ένταξη κριτηρίων ESG, που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης, στις χρηματοδοτήσεις. Αυτό  σημαίνει  ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν το κίνητρο να πληρούν τα κριτήρια αυτά προκειμένου να επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους, όπως χαμηλότερη τιμολόγηση, κατά τη χορήγηση του δανείου αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τηρούν τα κριτήρια για να απολαμβάνουν τα προνόμια σε όλη τη διάρκεια του δανείου. Υιοθετώντας, πρώτη στην ελληνική αγορά, αυτό το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης, τα Sustainability Linked Loans, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί έμπρακτα και την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η  Τράπεζα διακρίθηκε με το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Χρηματοπιστωτικοί Διαμεσολαβητές» για την επίδοσή της στους τομείς του ESG και της βιώσιμης τραπεζικής.

Η πρώτη τέτοια χρηματοδότηση ήταν προς τον όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και αφορά σε επενδύσεις της εταιρίας στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 120 MW. 

Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε χρηματοδότηση ύψους €22 εκατ. της National Energy Holdings, διεθνούς επενδυτή στον κλάδο των ΑΠΕ, για την κατασκευή πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής δυναμικότητας 24 MW που είναι και η  πρώτη επένδυσή της στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή διευρύνθηκε περαιτέρω και η Τράπεζα  συνεχίζοντας την υποστήριξή της στον Όμιλο National Energy, προχώρησε στην χρηματοδότηση της εξαγοράς φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, συνολικής δυναμικότητας 70 MW, από τον Όμιλο Hellenic Capital Partners. Η συναλλαγή αυτή έρχεται ως συνέχεια της χρηματοδότησης εξαγοράς και κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων δυναμικότητας 24MW. H National Energy, με έδρα το Λονδίνο, χρηματοδοτείται από αμερικανικά κεφάλαια και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ, με έμφαση σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. 

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης του αποτυπώματος πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, η Τράπεζα ενέταξε κριτήρια ESG στη χρηματοδότηση της εταιρείας MATRIΧ PACΚ ΑΕ. Η χρηματοδότηση αρχικού ποσού €6 εκατ., αφορά σε επενδύσεις στην Ελλάδα για την μετατροπή της παραγωγής, από πλαστικά καλαμάκια, σε βιοδιασπώμενα και χάρτινα. Με την χρηματοδότηση αυτή η Τράπεζα Πειραιώς προάγει την κυκλική και βιώσιμη οικονομία, ενισχύοντας παράλληλα την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας. Στη Τράπεζα Πειραιώς, η κυκλική οικονομία και η περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή δεν αποτελεί απλώς μια διεθνή τάση αλλά ένα ουσιαστικό πεδίο ανάδειξης των ελληνικών επιχειρήσεων, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά πανευρωπαϊκά. 

Πρόσφατα επίσης, η Τράπεζα ανακοίνωσε την χρηματοδότηση, ύψους €40 εκατ., της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ A.E. (ElvalHalcor), στη διαδικασία αξιολόγησης της οποίας εντάχθηκαν κριτήρια ESG. Με την εν λόγω συνεργασία, η Τράπεζα υιοθέτησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα κριτήρια ESG σε χρηματοδότηση προς τη Βιομηχανία.
 
Παράλληλα, η Τράπεζα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, προϊόντων και χρηματοδοτικών εργαλείων που στόχο έχουν να υποστηρίξουν την μικρή αλλά και την μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις στους κρίσιμους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και του εκσυγχρονισμού των επιχειρηματικών αλλά και οικιακών ενεργειακών υποδομών. 
 
Τα εργαλεία αυτά παρέχονται τόσο από την ίδια την Τράπεζα όσο και σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Αναπτυξιακούς Φορείς. Αξίζει να αναφερθεί η εξειδικευμένη γραμμή χρηματοδότησης Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέσω της  οποίας  χρηματοδοτούνται έργα που επιταχύνουν την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.  Επιπρόσθετα, μέσω του  νέου πρόγραμματος της ΕΤΕπ, το Ταμείο Υποδομών (Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF), η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει έργα «καθαρής» ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εγκαταστάσεις βιοαερίου και βιομάζας και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν νέες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

Τέλος, η Τράπεζα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις structured finance για επενδυτικά σχέδια μεγάλου προϋπολογισμού στους τομείς αυτούς καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης και χρηματοδοτικές λύσεις για φωτοβολταϊκά έργα  με ενεργειακό συμψηφισμό net –metering (για μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Στη μάχη για την κλιματική αλλαγή και την βιοποικιλότηταΕικόνα

H Τράπεζα Πειραιώς συμπεριελήφθη στις 300 κορυφαίες εταιρίες στην Ευρώπη, σε ότι αφορά τις επιδόσεις της σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησαν οι Financial Times.  Η Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα και μια από τις δύο ελληνικές εταιρίες, που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των Financial Times «Europe’s Climate Leaders».  

Στο πλαίσιο αυτό  προωθεί την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ενσωμάτωση του κλιματικού κινδύνου στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, στη διακυβέρνηση και τις επιχειρηματικές της αποφάσεις. 

Παράλληλα, πρωτοπορεί εισάγοντας για πρώτη φορά στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο τη βιοποικιλότητα  τόσο ως παράγοντα κινδύνου όσο και ως παράγοντα δημιουργίας νέων ευκαιριών στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.  Η Τράπεζα συμμετέχει σε διεθνή πρωτοβουλία 21 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)) με στόχο την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό και τη δημοσιοποίηση των επιπτώσεων που έχουν οι χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις τους στη βιοποικιλότητα. 

Επισημαίνεται ότι η  βιοποικιλότητα αποτελεί επίσης σημαντικό πυλώνα που υποστηρίζει πολλές οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι ο αγροδιατροφικός τομέας. Η Τράπεζα, έχοντας τη μεγαλύτερη διείσδυση αγοράς σε αυτόν τον τομέα στη χώρα μας, αντιλαμβάνεται την ανάγκη στήριξης μιας αγροτικής οικονομίας που προσφέρει υγιή και ασφαλή προϊόντα στους καταναλωτές. 

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Τράπεζας σήμεραΕικόνα

Η Τράπεζα αναπτύσσει στρατηγικές για τη βελτίωση των επιδόσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της. Με αυτό το στόχο εφαρμόζει το πλέον σύγχρονο και ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που έχει ως στόχο την παρακολούθηση, τη διαχείριση, και τελικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της Τράπεζας.  Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πειραιώς έχει εντάξει ήδη από το 2017 στις εσωτερικές της διαδικασίες ένα πλαίσιο αξιολόγησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων που προκύπτουν από την υλοποίηση κάθε επιχειρηματικής χρηματοδότησης. Οι επιδόσεις της σε αυτό τον τομέα, που εξάλλου ανταποκρίνονται και στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, υποστηρίζουν τον στόχο της να είναι η πλέον «πράσινη» τράπεζα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια η τράπεζα έχει επιτύχει:

•    Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 23,4% την περίοδο 2016 -2020
•    Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 23,7% την περίοδο 2016 –2020
•    Ετήσια εξοικονόμηση δαπανών από τα περιβαλλοντικά προγράμματα 5,5 δις, ευρώ

Πράσινοι στόχοι για το μέλλον
Η Τράπεζα έχει θέσει συγκεκριμένους μακροπρόθεσμους στόχους Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και συγκεκριμένα στοχεύει σε:

* Μείωση κατά 1, 5% της συνολικής κατανάλωσης χαρτιού ανά εργαζόμενο (τριετής στόχος με έτος αναφοράς το 2020). 
* Μείωση κατά 2,10% 1 της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας (τριετής στόχος με έτος  αναφοράς το 2018). 
* μείωση κατά 3, 5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο στο σύνολο των υποδομών της  Τράπεζας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης (διετής στόχος με έτος  αναφοράς το 2020). 
* Εκτίμηση έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τα  επιχειρηματικά δάνεια της Τράπεζας (2022). 
* Διαμόρφωση στόχων περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Στο πλαίσιο της  πρωτοβουλίας Science-Based Targets η Τράπεζα σκοπεύει με χρονικό ορίζοντα το 2030 να περιορίσει στο μισό τις  Scope 1 και να μηδενίσει τις Scope 2 εκπομπές της, με απώτερο στόχο έως το 2050 το χαρτοφυλάκιό της να έχει  μηδενικές εκπομπές CO2. 
* αύξηση κατά 10% του ποσοστού χρήσης περιβαλλοντικά πιστοποιημένων χάρτινων αναλωσίμων σε σχέση με τη συνολική  ποσότητα χαρτιού που καταναλώνεται (τριετής στόχος με έτος αναφοράς το 2018). 

Συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες αειφορίας 

Η  Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει συστηματικά σε όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες αειφορίας που λαμβάνουν χώρα ανά τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια με πιο χαρακτηριστικές τις: 

•    Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (U.N. Global Compact)
•    Διακήρυξη “Caring for Climate: The Business Leadership Platform”
•    Οικονομική Πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environment Program Finance Initiative – UNEP FI)
•    Πρωτοβουλία Θετικών Επιπτώσεων (Positive Impact Initiative) του UNEP FI
•    Δήλωση Προθέσεων για την Ενεργειακή Απόδοση (Declaration of Intent on Energy Efficiency – UNEP FI)
•    Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking – UNEP FI)
•    Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment –PRI)
•    Πρωτοβουλία «Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα» του UNEP FI (Collective Commitment to Climate Action)
•    «Πλατφόρμα για την Επιχειρηματικότητα & Βιοποικιλότητα της ΕΕ» (EU Business@Biodiversity Platform)
•    Δέσμευση για τη Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας (Finance for Biodiversity Pledge)
•    Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS)
•    Πρωτοβουλία «Paris Pledge for Action»

Πηγή: insider.gr