Με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο η MYTILINEOS δημιουργεί αξία για το μέλλον

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της MYTILINEOS εστιάζουν στην εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους ανθρώπους της.

Για την ΜΥΤΙLINEOS, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί διαχρονική αυτοδέσμευση και βασική στρατηγική προτεραιότητα, ίσης βαρύτητας με την ίδια την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Έτσι, λειτουργεί πάντα με στόχο, η επιχειρηματική ανάπτυξη να ευθυγραμμίζεται με την ευημερία της κοινωνίας, με ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι δίκαιο και ασφαλές, δίνοντας το χώρο για εξέλιξη και φυσικά εστιάζοντας στην προστασία του περιβάλλοντος .

Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας, εστιάζουν στην εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους ανθρώπους της, στην δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, στις πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της μέσω καινοτόμων και υπεύθυνων βιώσιμων πρακτικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, αλλά και στην υιοθέτηση νέων μεθόδων που ενισχύουν την προσήλωση στη διαφάνεια της εταιρικής διακυβέρνησης.

Είναι αξιοσημείωτο πως η κορυφαία διεθνής βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στους τομείς της κοινωνικής ευθύνης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, διαμορφώνοντας μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε αυτή την κατεύθυνση ουσιαστική είναι και η συμβολή της MYTILINEOS στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αντίστοιχες Εθνικές προτεραιότητες.

Δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας

Η MYTILINEOS παράγει κάθε χρόνο αξιοσημείωτη οικονομική και κοινωνική αξία στη χώρα, ως υπεύθυνη επιχείρηση που αλληλεπιδρά με τους κοινωνικούς της εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥ πραγματοποίησε τη 2η μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικής επίδρασης της εταιρείας, με περίοδο αναφοράς το 2019. Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαίωσαν, για μια ακόμα φορά την υπεύθυνη στάση και την ευρύτερη συνεισφορά της εταιρείας στην εθνική οικονομία και την απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων 8 & 9 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα αντίστοιχα.

Mytilineos

Η κοινωνική και οικονομική επίδραση της MYTILINEOS στην Ελλάδα προκύπτει από την οικονομική δραστηριότητα που προκαλεί σε όλη την αλυσίδα αξίας της, από την παραγωγή μέχρι την προώθηση και πώληση των προϊόντων της. Για τη λειτουργία της, η κορυφαία βιομηχανία προμηθεύεται πρώτες ύλες, προϊόντα και υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, τον κλάδο των κατασκευών, τον κλάδο της μεταλλουργίας.

Έτσι, η Εταιρεία υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους αλυσίδα αξίας. Το συνολικό Κοινωνικό Προϊόν της, για το έτος 2020, ανήλθε σε €1.368 εκ. αυξημένο κατά 12,1% από το 2019. Η οικονομική αξία που δημιουργήθηκε και κατανεμήθηκε ανά ομάδα βασικών Κοινωνικών Εταίρων αναλύεται ως εξής:

Δημιουργεί συνολική προστιθέμενη αξία €1,06 δισ. ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας

Διαθέτει συνολική φορολογική συνεισφορά €301 εκ. ίση με το 0,39% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους

Υποστηρίζει συνολικά 13.802 θέσεις εργασίας ίση με το 0,36% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα

ΕΚΕ

Με βασικό γνώμονα των δραστηριοτήτων της τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους μετόχους και την κοινωνία, αλλά και τη συνεισφορά της τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο πλαίσιο, η MYTILINEOS αποτελεί κομβικό συντελεστή ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Πηγή: thetoc.gr