ΟΠΕΚΑ: Ποιοι δικαιούνται επίδομα αναδοχής έως 1.000 ευρώ

ΟΠΕΚΑ: Μια σειρά από προνοιακά και διατροφικά επιδόματα χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε χιλιάδες δικαιούχους, ανάμεσά τους και το επίδομα αναδοχής συνολικού ύψους έως 1.000 ευρώ.

Μια σειρά από προνοιακά και διατροφικά επιδόματα χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε χιλιάδες δικαιούχους, ανάμεσά τους και το επίδομα αναδοχήςσυνολικού ύψους έως 1.000 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται επίδομα αναδοχής

Ο ανάδοχος γονέας δύναται να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης:

  • α) για κάθε παιδί σε αναδοχή, κάτω των 18 ετών,
  • β) για κάθε άτομο σε αναδοχή, μετά την ενηλικίωση του, εφόσον πρόκειται για άτομο με αναπηρία. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα στη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης διατηρείται για όλη τη διάρκεια της αναδοχής,
  • γ) για κάθε άτομο σε αναδοχή, μετά την ενηλικίωση του, το οποίο φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ), αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • δ) για κάθε άτομο σε αναδοχή, μετά την ενηλικίωση του, το οποίο εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Ειδικότερα για τις περιπτώσεις γ) και δ), επισημαίνεται ότι η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης παύει με τη λήξη του λόγου που θεμελιώνει το δικαίωμα χορήγησης (σπουδές ή/και στράτευση), ειδικότερα:

  • από την 1η του μήνα που έπεται της λήξης του σχολικού η σπουδαστικού η ακαδημαϊκού έτους περάτωσης των σπουδών, προκειμένου για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σπουδαστές ή φοιτητές,
  • από την ημερομηνία λήξης της στρατιωτικής θητείας.

Σε κάθε περίπτωση, η χρονική περίοδος χορήγησης του επιδόματος μετά την ενηλικίωση, σε περιπτώσεις σπουδών ή/και στράτευσης λήγει με τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26) ηλικίας του αναδεχόμενου ατόμου. svg%3E

Ποια τα ποσά της ενίσχυσης

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται μηνιαίως:

  • α. Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, σε τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325 €).
  • β. Για παιδιά με μία ή περισσότερες παθήσεις, η/οι οποία/ες έχει/ουν ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και οποιουδήποτε ποσοστού αναπηρίας, σε τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (375€).

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της περίπτωσης β΄ χορηγείται, βάσει της σχετικής πιστοποίησης ΚΕΠΑ, με την οποία πιστοποιείται οποιοδήποτε ποσοστό αναπηρίας και για οποιαδήποτε πάθηση, ακόμη και όταν δεν τεκμηριώνεται βάσει αυτής η λήψη αναπηρικού προνοιακού επιδόματος.

Πηγή: pagenews.gr