Προσλήψεις ατόμων με και χωρίς τυπικά προσόντα από Δήμους – Υπουργεία

Διάφορες ειδικότητες, με και χωρίς τυπικά προσόντα, Δήμων και Νομικών Προσώπων Υπουργείων, σύμφωνα με Προκηρύξεις που παρουσιάζει σήμερα το epoli.gr.

Οι Προκηρύξεις στα Επισυναπτόμενα αρχεία

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Γ΄+ Ε΄ ή CE Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 1 άτομο, 8 μήνες
 • ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων): 5 άτομα, 8 μήνες

Αιτήσεις: 11/08 – 20/08/21.

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ο Δήμος Δοξάτου ύστερα από την υπ’ αριθ.210/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ω0ΞΑΩ95-Ο2Ν), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας πρασίνου, και με τα παρακάτω ειδικά τυπικά προσόντα:

 • ΥΕ Εργατών στην Υπηρεσία Πρασίνου: 2 μήνες, δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997)

Αιτήσεις: 11/08 – 18/08/21.

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα:

 • ΔΕ Οδηγών (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 3 άτομα, 8 μήνες
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (τύπου JCB): 1 άτομο, 8 μήνες
 • ΥΕ Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων: 4 άτομα, 8 μήνες

Αιτήσεις έως 16/08/21.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ιατρό Καρδιολόγο, για την υλοποίηση της Πράξης «Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του συμβουλευτικού σταθμού άνοιας, του δημοτικού ιατρείου και των Κ.Α.Π.Η. προς ευάλωτες ομάδες του Δήμου Καλαμαριάς» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», για το Δημοτικό Ιατρείο, με οχτάωρη εβδομαδιαία απασχόληση.

Αιτήσεις: 11/08 – 20/08/21.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:

 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 5 άτομα, 8 μήνες
 • ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρου Οχήματος (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου): 1 άτομο, 8 μήνες
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγων: 2 άτομα, 8 μήνες
 • ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων: 25 άτομα, 8 μήνες

Αιτήσεις έως 20/08/21.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές:

 • ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου (ταφής – εκταφής): 1 άτομο, 8 μήνες
 • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Κοιμητηρίων: 1 άτομο, 8 μήνες

Αιτήσεις έως 16/08/21.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση των αγιογραφιών του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στην Κόντσικα Ιωαννίνων» του έργου της ΣΑΕΠ 530ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α.2014ΕΠ53000002 «Συντήρηση – Αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016» (π.κ. 2013ΕΠ03000010), για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (2ης κατεύθυνσης [ πρώην ομάδας Β ΄ή τομέα Β΄ ] Συντήρηση αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων), με εξειδίκευση στις τοιχογραφίες: Μία (1) θέση

Αιτήσεις: 11/08 – 16/08/21.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Οργάνωση και προετοιμασία επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής – Δημιουργία περιοδικής έκθεσης “Ρωμαϊκή Κομοτηνή”» της πράξης «Οργάνωση και προετοιμασία επανέκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής – Δημιουργία περιοδικής έκθεσης “Ρωμαϊκή Κομοτηνή”» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού:

 • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική – Κλασική Αρχαιολογία: Μία θέση
 • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε.: Μία θέση
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο: Μία θέση
 • ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στο μέταλλο: Μία θέση
 • ΥΕ Εργατών: Μία θέση

Αιτήσεις: 11/08 – 16/08/21.

Πηγή: epoli.gr