Η κυβέρνηση παρέχει επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ για την αναβίωση του ελληνικού θεάτρου

η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία χρηματοδότησης για την υποστήριξη της θεατρικής βιομηχανίας, η οποία όπως και οι περισσότεροι τομείς έχουν πληγεί σοβαρά από την αρχή της πανδημίας.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανέφερε ότι εκτιμάται ότι θα χορηγηθούν 2.590.000 ευρώ σε επιχορηγήσεις στους θεατρικούς παραγωγούς για έναν χρόνο προγραμματισμό 2021-2022 και διετή προγραμματισμό 2021-2023.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων ενός έτους και διετίας που προτείνει η συμβουλευτική επιτροπή θεάτρου ανέρχεται σε 2.590.000 ευρώ, δηλαδή (1.470.000 € + 1.120.000 €-560.000 ευρώ ετησίως).

Για το οικονομικό έτος 2021, είναι 2.030.000 ευρώ, δηλαδή (1.470.000 ευρώ + 560.000 ευρώ). »

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή του, μεταξύ των στόχων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι οι εξής:https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9373527821382765&output=html&h=280&slotname=7916102596&adk=521140875&adf=4037580761&pi=t.ma~as.7916102596&w=696&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1628923976&rafmt=1&psa=1&format=696×280&url=https%3A%2F%2Fwww.enp.gr%2F%25CE%25B7-%25CE%25BA%25CF%2585%25CE%25B2%25CE%25AD%25CF%2581%25CE%25BD%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7-%25CF%2580%25CE%25B1%25CF%2581%25CE%25AD%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9-%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2587%25CE%25BF%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CE%25AE%25CF%2583%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BA%2F&flash=0&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&dt=1628923978324&bpp=1&bdt=1389&idt=1068&shv=r20210809&mjsv=m202108100101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D3c03beb2e518564a-22cc910796c80025%3AT%3D1628350300%3ART%3D1628350300%3AS%3DALNI_Ma9SLo5jCOL_491j5fIFaSsFr2Wag&prev_fmts=0x0%2C696x280&nras=1&correlator=2092034390178&frm=20&pv=1&ga_vid=1679244731.1628923980&ga_sid=1628923980&ga_hid=1335546255&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=1&u_java=0&u_h=1194&u_w=834&u_ah=834&u_aw=1194&u_cd=32&u_nplug=0&u_nmime=0&adx=55&ady=1185&biw=1194&bih=704&scr_x=0&scr_y=282&eid=42530672%2C20211866%2C31062297%2C31062165&oid=3&pvsid=1191500585058473&pem=773&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com&eae=0&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1194%2C0%2C1194%2C834%2C1194%2C791&vis=1&rsz=%7C%7CpeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=1&fsb=1&xpc=tkyDHsnFxe&p=https%3A//www.enp.gr&dtd=1979

Υποστήριξη και προώθηση της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
– Ενίσχυση της ελληνικής θεατρικής δραστηριότητας.
Υποστήριξη του έργου των νέων δημιουργών.
– Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Έκθεση και προβολή νεοελληνικών θεατρικών έργων νέων Ελλήνων δραματουργών.
Υποστήριξη θεατρικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετοχή σε φεστιβάλ, προγράμματα και διεθνή συνεργασία, σύμφωνα με την κατάλληλη επιλογή.
– Ενθάρρυνση δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργασιών καθώς και με ομάδες σε διάφορους τομείς.
Ανάπτυξη κοινού.
– Υποστήριξη ολοκληρωμένων έργων κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που αυξάνουν το κοινό του θεάτρου και το συνδέουν με καλλιτεχνικά έργα υψηλής ποιότητας.
Εισαγωγή και κοινή χρήση παιδιών και νέων στον πολιτισμό.
Προώθηση της ένταξης, της προσβασιμότητας και της συμμετοχής στον πολιτισμό, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Καταπολέμηση στερεοτύπων και διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας και προώθηση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής.
– Ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προώθησης/διάδοσης βιώσιμων πολιτιστικών έργων.
– Ανάπτυξη περιφερειακών δραστηριοτήτων με στόχο την υποστήριξη και την ωφέλεια από τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και τη συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Υποστήριξη άλλων μορφών οικονομικής δραστηριότητας, όπως ο τουρισμός, η παραγωγή πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία κ.λπ.

Πηγή: enp.gr