Τέσσερις υποτροφίες από το κληροδότημα Φιλ. Χριστοπούλου

Στη χορήγηση τεσσάρων υποτροφιών στους αποφοίτους του Λυκείου Τσαγκαράδας για τα έτη 2020 και 2021 θα προχωρήσει η δημοτική αρχή Ζαγοράς – Μουρεσίου από το κληροδότημα του Φιλ. Χριστοπούλου.

Το δημοτικό συμβούλιο οριστικοποίησε τους όρους χορήγησης των υποτροφιών.

Οι υπότροφοι θα πρέπει να κατάγονται και να διαμένουν στα χωριά του Κισσού και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, να έχουν παρακολουθήσει όλες τις τάξεις του Λυκείου, στο Λύκειο Τσαγκαράδας και να έχουν βαθμό απολυτηρίου, εκ του Λυκείου Τσαγκαράδας, άριστα ή λίαν καλώς.

Ακόμη, απαιτείται να έχουν εισαχθεί σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Το ανώτατο όριο της μηνιαίας υποτροφίας ανέρχεται σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικ. & Οικονομικών σε 400,00€/μηνιαίως (τετρακόσια ευρώ).

Το ποσό αυτό θα χορηγηθεί, στους δικαιούχους υπότροφους και θα διαρκέσει για διάστημα όσο τα έτη της φοίτησης που ορίζει το Ίδρυμα για την συγκεκριμένη Σχολή, για 9 μήνες ανά έτος και θα χορηγείται αξιολογούμενης της ετήσιας προόδου του υποτρόφου, με εξαίρεση το πρώτο έτος, όπου θα καταβληθεί μετά την έγκριση του προϋπολογισμού και των υποτρόφων.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, την οποία η Οικονομική και Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος κρίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο υπότροφος θα επιστρέψει την έως τότε χορηγηθείσα υποτροφία στο Ταμείο του κληροδοτήματος. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τριμελή επιτροπή καθηγητών του Λυκείου Τσαγκαράδας, λαμβανομένου υπόψη και των οικονομικών αναγκών των υποψηφίων υποτρόφων.

Πηγή: taxydromos.gr