Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή λόγω Μαραθωνίου – ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

ÁèëçôÝò áðü 120 ÷þñåò, 8000 ¸ëëçíåò êáé 5000 áëëïäáðïß, îåêéíïýí ôïí áãþíá ôïõ Ìáñáèùíßïõ äñüìïõ, Ìáñáèþíáò ÊõñéáêÞ 9 Íïåìâñßïõ 2014. Ïé áèëçôÝò èá ôñÝîïõí 42÷ëì óôçí áõèåíôéêÞ äéáäñïìÞ áðü ôïí Ìáñáèþíá óôï Ðáíáèçíáúêü ÓôÜäéï. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν;

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018, λόγω της διεξαγωγής του 36ου αυθεντικού Μαραθώνιου Αθηνών, στην εξής διαδρομή: Λ. Μαραθώνος – Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων) – Τύμβος Μαραθώνα – Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων) – Λ. Μαραθώνος – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Διαβάστε περισσότερα στο: www.huffingtonpost.gr