Μάτι: Άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

ÅêäÞëùóç ãéá ôçí öùôáãþãçóç ôïõ ×ñéóôïõãåííéÜôéêïõ äÝíôñïõ óôï ÌÜôé. Ìéêñïß êáé ìåãÜëïé óõãêåíôñþèçêáí óôïí Í.Á.Ï.Ì.Á. ãéá ôï Üíáììá ôïõ "äÝíôñïõ ôçò åëðßäáò" áöÞíôïíôáò ãéá ëßãï ðßóù ôïõò ôç öïíéêÞ ðõñêáãéÜ ôçò 23çò Éïõëßïõ, ÊõñéáêÞ 9 Äåêåìâñßïõ 2018. (EUROKINISSI/ ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Το δέντρο φωταγωγήθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Μάτι

Tο Χριστουγεννιάτικο δέντρο φωταγωγήθηκε στο Μάτι, την Κυριακή, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιηθήκε στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο-Μάτι Αττικής.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε από νωρίς για να ακούσει χριστουγεννιάτικα κάλαντα, να δοκιμάσει παραδοσιακά γλυκά και να ζήσει ένα εορταστικό κλίμα, που έχει τόσο ανάγκη μετά από την τραγωδία της 23ης Ιουλίου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: