Δημήτρης Δασκαλόπουλος: Πρόεδρος ΣΕΒ

“…ο ΣΕΒ στηρίζει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ενισχύει τις πρακτικές που αναδεικνύουν τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων…”

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ενσωματώνουν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία τους διότι έτσι συνεισφέρουν καθοριστικά στην ορθολογική λειτουργία της ανοιχτής οικονομίας, την πολιτική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με άλλα λόγια, δεν είναι ένα καπέλο που φοριέται κατά βούληση και περιστασιακά, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής μίας σύγχρονης επιχείρησης. Δεν είναι μία φορεσιά που αλλάζει ανάλογα με τον καιρό, αλλά μία υποχρέωση – διότι εξυπηρετεί τα ευρύτερα συμφέροντα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα
καλύπτει ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί, έτσι, μία ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης, η οποία συμπληρώνει και υποστηρίζει τους στόχους της ανταγωνιστικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Για τους λόγους αυτούς, ο ΣΕΒ έχει εντάξει στην αποστολή του τη διάδοση της σύγχρονης έννοιας του εταιρικού υπεύθυνου πολίτη και την ανάδειξη της σημασίας της κοινωνικής ευαισθησίας για τις επιχειρήσεις. Είναι θέση του ΣΕΒ ότι οι αρχές του επιχειρηματικού ήθους και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση. Προτρέπουμε, λοιπόν, τα μέλη μας να εντάξουν στη στρατηγική τους τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, να υιοθετήσουν τους διεθνείς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και να στηρίξουν τις διαδικασίες διασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης. O ΣΕΒ, ως ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δικτύου, συμβάλλει στην προσπάθεια διάδοσης καλών πρακτικών των επιχειρήσεων – μελών του Δικτύου μέσω της ευαισθητοποίησης της επιχειρηματικής κοινότητας ως προς την κοινωνική δράση και την αντίστοιχη συμβολή τους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές πλαίσιο. O ΣΕΒ στηρίζει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ενισχύει τις πρακτικές που αναδεικνύουν τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων, προβάλλοντας τη σημαντική συνεισφορά των μελών του στο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτό ακριβώς, ο ΣΕΒ υιοθέτησε τη «Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων» προκειμένου να σηματοδοτήσει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ικανού να διασφαλίσει την οικονομική πρόοδο και την κοινωνική ευμάρεια. Μερικοί από τους τομείς που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στους οποίους ο ΣΕΒ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, είναι η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας των νέων, καθώς και η προώθηση της ευρύτερης έννοιας του επιχειρείν ως κύριο μοχλό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και πλούτου στο πλαίσιο ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού, εξωστρεφούς μοντέλου ανάπτυξης της χώρας. Η ελληνική, όπως και η παγκόσμια οικονομική κρίση, έχει μειώσει την υπεραξία που δημιουργεί η επιχείρηση. Η μείωση της κερδοφορίας έχει επηρεάσει αρνητικά εκείνες τις δράσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που επιδιώκουν να καλύψουν μέρος του κρατικού ελλείμματος στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς, ο ΣΕΒ ενθαρρύνει τα μέλη του να δίνουν ολοένα και περισσότερη προσοχή στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης – ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρηματική διαφάνεια και της βιώσιμης ανάπτυξης – ώστε να επιταχυνθεί η έξοδος από την κρίση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ΣΕΒ στήριξε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, μία άμεση συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και συνυπέγραψε, μαζί με άλλες 50 επιχειρήσεις, το Global Compact του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ, ανταποκρινόμενος στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, ευαισθητοποιεί και παροτρύνει τις επιχειρήσεις – μέλη του να συμμετάσχουν σε αυτό – αναλαμβάνοντας έτσι οι ίδιες τις ανάλογες δεσμεύσεις.