Πανεπιστήμιο Πατρών: Δύο υποτροφίες για ανάθεση έργου στην Πολυτεχνική Σχολή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδ. έτος 2021-2022 στα γνωστικά αντικείμενα: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ», «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

Ειδικότερα η πρόσκληση αφορά την απασχόληση ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τον Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μερική απασχόληση, για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022 στο γνωστικό αντικείμενο «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) πανεπιστημιακά έτη.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Παροχή διδακτικού έργου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροπαυπηγών Μηχανικών στα μαθήματα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ι και Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ. Διεξαγωγή ερευνητικού έργου για την κάλυψη ερευνητικών δραστηριοτήτων στο αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

 Υλοποίηση διδασκαλίας στα παραπάνω μαθήματα

 Ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

 Συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων

 Επίβλεψη σπουδαστικών/διπλωματικών εργασιών

 Παροχή συμβουλευτικού έργου σε φοιτητές/τριες ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Αιτήσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα

 Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλο ισότιμο δίπλωμα.

  Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο.

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο.

  Διδακτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο.

Προσόντα που Συνεκτιμώνται

 Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και

 Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο. 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Β) την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τον Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μερική απασχόληση, για το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022 στο γνωστικό αντικείμενο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) πανεπιστημιακά έτη.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Παροχή διδακτικού έργου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροπαυπηγών Μηχανικών στα μαθήματα: Διαχείριση Περιβάλλοντος & Κυκλική Οικονομία, Διοίκηση Ποιότητας, Διοίκηση Καινοτομίας & Τεχνολογίας, και Ποιότητα & Περιβάλλον.

Διεξαγωγή ερευνητικού έργου για την κάλυψη ερευνητικών δραστηριοτήτων στο αντικείμενο: Καινοτομία, Ποιότητα & Περιβάλλον

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

 Υλοποίηση διδασκαλίας στα παραπάνω μαθήματα

 Ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

 Συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων

 Επίβλεψη σπουδαστικών/διπλωματικών εργασιών

 Παροχή συμβουλευτικού έργου σε φοιτητές/τριες

Απαιτούμενα προσόντα

 Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλο ισότιμο δίπλωμα.

 Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο.

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο  Διδακτική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο

Προσόντα που συνεκτιμώνται:

 Συμμετοχή σε ερευνητικά & αναπτυξιακά προγράμματα.

 Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α/Α Κριτ

Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Τομέα Διοίκησης & Οργάνωσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο, είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή Courier ή συστημένου ΕΛ.ΤΑ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πηγή: alfavita.gr