Η Μητρόπολη Σερρών προσφέρει 20 υποτροφίες σε αδύναμους οικονομικά φοιτητές.

Η Μητρόπολη Σερρών δίπλα στους οικονομικά αδύναμους φοιτητές.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός τούς εὐλογημένους Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο «Παναγία ἡ Πονολύτρια» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στό πλαίσιο τοῦ φιλανθρωπικοῦ καί κοινωνικοῦ του ἔργου καί προκειμένου νά στηρίξει τήν σπουδάζουσα νεολαία τοῦ τόπου μας, θά χορηγήσει ἐφέτος καί παρά τίς ἀντικειμενικές οἰκονομικές δυ­σκολίες λόγῳ τῆς ἀναβολῆς καί τοῦ ἐφετεινοῦ Ἐράνου Ἀγάπης, 20 ὑπο­τροφίες γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2021 – 2022. Οἱ ὑποτροφίες αὐτές θά χορηγηθοῦν σέ οἰκονομικά ἀδύνατους, νεοεισαχθέ­ντες ἤ φοιτῶντες ἤδη σπουδαστές σέ ἀνώτατα ἤ ἀνώ­τερα ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα τῆς πατρίδος μας (ἀγόρια ἤ κορίτσια), πού ἐπιδει­κνύουν ἔφεση στήν μάθηση, ἀντιμετω­πίζουν αὐ­ξημένες οἰκονομικές δυσκο­λίες καί κατάγο­νται ἀπό τήν περιφέ­ρεια τῆς Ἱερᾶς Μη­τροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης. Ἡ ἐπιλογή τῶν δικαι­ούχων θά γίνει με ἀντικειμενικά, ἐκπαιδευτικά, οἰκονομικά καί κοινωνικά κριτήρια ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Γε­νικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου.

Τά δικαιολογητικά πού ἀπαιτοῦνται νά κατατεθοῦν ἀπό τούς ὑπο­ψηφίους εἶναι: 1. Αἴτηση χορηγήσεως ὑποτροφίας συνοδευόμενη ἀπό πι­στοποιητικό γεννήσεως. 2. Ἔντυπη ὑπεύθυνη δήλωση στήν ὁ­ποία θά ἀνα­φέρεται ἡ οἰκονομική κατάσταση συνοδευόμενη ἀπό ἀντίγραφο φορολο­γικῆς δηλώσεως τῆς οἰκογενείας τοῦ ἐνδιαφερομένου. 3. Βεβαίωση ἐγγρα­φῆς τοῦ ὑποψηφίου ἀπό τήν Γραμματεία τῆς Σχολῆς καί πιστοποιητικό σπουδῶν γιά τούς ἤδη φοιτῶντες. 4. Συστατική ἐπιστο­λή τοῦ ἐφημερίου τῆς ἐνορίας ἑκάστου τῶν ὑποψηφίων. Οἱ ἐνδιαφερόμε­νοι καλοῦ­νται νά καταθέσουν τά δικαιολογητικά στό Δ.Σ. τοῦ Γενικοῦ Φι­λοπτώχου Ταμείου «Παναγία ἡ Πονολύτρια» εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κατά τίς ἐργάσιμες ὥρες καί ἡμέρες, τό ἀργότερον ἕως τῆς 15ης Δεκεμβρίου ἐ. ἔ. Οἱ ὑποτροφίες, ὅπως κάθε χρόνο θὰ δοθοῦν τὴν 31ην Δεκεμβρίου ἐ. ἔ. εἰς τὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τὸν ἱερόν, Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Σερρῶν.

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,

Τά ἀνωτέρω γνωρίζοντες πρός ἐνημέρωσίν σας, διατελοῦμεν

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος

Αίτηση Υποτροφίας

Πηγή: dogma.gr