Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου- β’ κύκλος

Παροχή υποτροφιών για την κάλυψη αναγκών στέγασης ή οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές/τριες από ευάλωτες ή/και οικονομικά ασθενείς κοινωνικές ομάδες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (2) «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου- β’ κύκλος υλοποίησης», ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων από φοιτητές/τριες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου για την παροχή υποτροφιών για την κάλυψη αναγκών στέγασης ή οικονομικής ενίσχυσης σε φοιτητές/τριες από ευάλωτες ή/και οικονομικά ασθενείς κοινωνικές ομάδες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Εισοδηματικό πλαφόν

  • Για άγαμους φοιτητές και φοιτήτριες κάτω των 25 ετών, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος (όπως αυτά εμφανίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους – έντυπο Ε1) πέραν του πρώτου.
  • Για έγγαμους φοιτητές και φοιτήτριες, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος (όπως αυτά εμφανίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους – έντυπο Ε1).
  • Για άγαμους φοιτητές και φοιτήτριες 25 ετών και άνω, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12.000€

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για τις εν λόγω υποτροφίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους/ες ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2022 και ώρα 24:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής https://merimna.aegean.gr/ypotrofia.
Σε περίπτωση που ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει να υποβληθούν έως την 13η Μαρτίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Εριέττα Μυλωνάδη (τηλ: 2251036728, email: ru-merimna@aegean.gr).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πηγή: socialpolicy.gr