20 υποτροφίες από τα Ελληνικά Πετρέλαια

Σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό – Επιστημονικά πεδία, προθεσμία

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι υποτροφίες αναφέρονται σε σπουδές πλήρους φοίτησης, για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά, της Νορβηγίας και της Ολλανδίας, με μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, στους τομείς της Μηχανικής και Ενέργειας, της Διοίκησης και Οικονομίας και των Θετικών Επιστημών.

Συγκεκριμένα θα χορηγηθούν 20 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Επιστημονικά πεδία:

Τομέας Μηχανικής και Ενέργειας (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: TME):

 • Ενεργειακός Μετασχηματισμός
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Εναλλακτικές Τεχνολογίες και Οχήματα, Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές
 • Μηχανική του Πετρελαίου
 • Προηγμένα Ενεργειακά Υλικά για την Παραγωγή και Αποθήκευση Ενέργειας

Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΟΔ):

 • Οικονομικά της Ενέργειας
 • Δίκτυα Ενέργειας και Ενεργειακή Γεωπολιτική 
 • Διοίκηση Ενεργειακών Έργων 
 • Ψηφιακό Marketing & Επικοινωνία 
 • Δίκαιο της Ενέργειας

Τομέας Θετικών Επιστημών (ΚΩΔ. ΤΟΜΕΑ: ΤΘΕ):

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική και Ευφυείς Πόλεις 
 • Περιβάλλον, Οικοσυστήματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 • είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος
 • η ηλικία τους να μην υπερβαίνει το 30ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1991). Οι υποψήφιοι με επαγγελματική εμπειρία σε χώρους συναφείς με τα επιδιωκόμενα αντικείμενα σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία εφόσον η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 32ο έτος (να έχουν γεννηθεί μετά την 31/12/1989)
 • είναι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
 • κατέχουν πτυχίο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας με ελάχιστη βαθμολογία 8/10 ή πτυχίο από πανεπιστήμιο του εξωτερικού με βαθμό αντίστοιχο του «Άριστα»
 • έχουν γραπτή προσφορά θέσης από το πανεπιστήμιο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θέλουν να παρακολουθήσουν
 • οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή για την ολοκλήρωση των επιδιωκόμενων σπουδών ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 31η Αυγούστου 2022.

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Πρόσφατη φωτογραφία προσώπου του υποψηφίου μεγέθους ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου/ διπλώματος με τελικό βαθμό και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με τον μέσο όρο βαθμολογίας έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8/10
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Πτυχίο της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να σπουδάσει
 • Βεβαίωση εγγραφής ή οριστική επιστολή αποδοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, ή αντίγραφο αλληλογραφίας του υποψήφιου υποτρόφου με το πανεπιστήμιο που αποδεικνύει ότι η αίτησή του έχει ολοκληρωθεί
 • Απόσπασμα του κανονισμού σπουδών όπου αναφέρεται το πρόγραμμα, η διάρκεια (έναρξη και λήξη) και το κόστος διδάκτρων των επιδιωκόμενων σπουδών
 • Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2) Καθηγητών του πανεπιστημίου στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις σπουδές του
 • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των γονέων και του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2021 ή του 2020 αν δεν έχει εκδοθεί του 2021 ακόμα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
 • Για τους άρρενες υποψήφιους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Εάν κατά την έναρξη της υποτροφίας δεν έχει ακόμα εκδοθεί το ως άνω πιστοποιητικό, υποβάλλεται το προγενέστερο έγγραφο με την υποχρέωση το νέο έγγραφο να υποβληθεί εντός τριμήνου το αργότερο
 • Visa F1/J1 ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο για τους υποψηφίους που ήδη σπουδάζουν στις ΗΠΑ και αιτούνται υποτροφίας προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα βρουν στον σύνδεσμο https://scholarships.helpe.gr.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Πηγή: workenter.gr