Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών – πρεσβευτών «eTwinning»

Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών – πρεσβευτών «eTwinning»  έως 31.12.2023, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23:00 (ώρα Ελλάδος)

Hμερομηνία δημοσιοποίησης προσωρινού πίνακα: 19 Οκτωβρίου 2022

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών: 27 Οκτωβρίου 2022

Ημερομηνία ανάρτησης οριστικού πίνακα: 31 Οκτωβρίου 2022

Υποβολή αίτησης – Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την τεκμηρίωση των προσόντων τους, οι επιλεγέντες και επιλεχθείσες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, όταν αυτά ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης:

1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια (υποχρεωτικά και μοριοδοτούμενα), σε σχετικά έργα, σε συμμετοχή τους σε ομάδες αξιολόγησης κ.λπ.

2. Η γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η γνώση Η/Υ αποδεικνύονται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας ή αντίστοιχου πιστοποιητικού από πιστοποιημένο φορέα εκμάθησης Η/Υ, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από το Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να επισυνάψουν φωτοτυπία του πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής βεβαίωση ότι
ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 86.

3. Αντίγραφα διακρίσεων – βραβείων «eTwinning» στις κύριες και ειδικές ηλικιακές κατηγορίες.

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας.

5. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ομάδες αξιολόγησης, ή διευθύνσεις διαδικτύου όπου αναφέρονται οι συγκεκριμένες συμμετοχές.

6. Αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης.
 
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://courses.etwinning.gr/survey/index.php/759278 από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης έως 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23.00 (ώρα Ελλάδος).

Πηγή: esos.gr